مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقد مه
 یکی از مشکلاتی که ممکن است بعد از درمان ریشه دندان در بعضی از بیماران ایجاد شود، دردهای بعداز درمان است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون بصورت تک دوز قبل از شروع درمان در میزان درد بعداز معالجه ریشه بود.
مواد و روش ها
 در این مطالعه 100 بیمارکه دندان های تک کانال دارای پالپ زنده داشتند انتخاب گردید. بیماران یک ساعت قبل از شروع درمان بطور تصادفی mg4 دارو یا دارونما را که قبلا بصورت یک شکل در دو عدد کپسول تهیه شده بود، دریافت می کردند. درمان ریشه دندان بطریقه استاندارد انجام و ارزیابی میزان درد به روش Visual analog scale و در فواصل زمانی 2، 4، 6، 8، 10، 12، 24، 36 و 48 ساعت بعداز درمان ریشه صورت گرفت.
یافته ها
 نتایج مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی بتامتازون در تمام فواصل زمانی از نظر آماری اختلاف معنی داری در کاهش درد بعداز درمان نسبت به دارونما داشت.
نتیجه گیری
 برطبق یافته های بالا تجویز تک دوز خوراکی بتامتازون بصورت پیش درمانی میتواند بطور معنی داری دردهای بعداز درمان ریشه را در دندانهای زنده کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A clinical study of the effects of oral administration of betamethasone on the incidence of post treatment endodontic pain

نویسندگان [English]

  • MohammadHasan Zarrabi 1
  • AliReza Zardadi 2
  • Maryam Bidar 3
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
 One of the complications following root canal therapy in some patients is the post treatment endodontic pain. The purpose of this study was to evaluate the effects of oral administration of a single dose of betamethasone prior to treatment on the incidence of post - treatment endodontic pain .
Materials & Methods
 In this study 100 patients with single canal teeth with vital pulps undergoing root canal therapy were selected. One hour before treatment, patients were randomly given either 4mg of betamethasone or a placebo identical in appearance to the test drug. Root canal therapy was accomplished with the current standardized technique and evaluated for the incidence of pain, using the visual analog scale approach 2,4,6,8,10,12,24,36 and 48 hours after the treatment.
Results
 The results of this study indicated that oral administration of  betamethasone in comparison with placebo at all periods significantly reduced post treatment endodontic pain.
Conclusion
 According to the above findings,  oral administration of a single dose of prophylactic betamethasone could significantly reduce post treatment endodontic pain in vital teeth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Betamethasone
  • placebo
  • post treatment endodontic pain