مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
یکی از عوامل مهم در درمان ریشه موفق، ایجاد سیل آپیکالی مناسب می باشد که بوسیله گوتاپرکا و سیلر بدست می آید. نظر به اینکه مطالعات مربوط به قدرت سیل کنندگی سیلرها دارای نتایج ضد و نقیض می باشد و درباره سیل آپیکالی سیلر Roth ارائه شده در بازار ایران تاکنون تحقیقی به عمل نیامده است، برآن شدیم که میزان سیل آپیکالی این سیلر با سیلرهای رایج Tubli-seal, ZOE و AH26 مقایسه نمائیم.
مواد و روش ها
 در این مطالعه از 100  دندان تک ریشه انسان که بتازگی کشیده شده بودند استفاده گردید. پس از قطع تاج از ناحیه CEJ و تعیین طول کارکرد، آماده سازی کانالها بروش passive-step back و استفاده از فایل patency انجام شد. دندانها بطور اتفاقی به 4 گروه 20 تایی از نظر نوع سیلر و 2 گروه ده تایی جهت کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. برای همه کانالها گوتای اصلی  مناسب انتخاب گردید. درگروه های 20 تایی در هنگام پرکردن بطریق تراکم جانبی، 4 نوع سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 و سیلر Roth ایرانی استفاده گردید. قسمت کرونالی با تهیه حفره دو میلیمتری با آمالگام پرشد. در گروه کنترل مثبت از سیلر استفاده نگردید. تمام دندانها پس از آماده شدن، بمدت 72 ساعت در حرارت 37  درجه سانتیگراد و رطوبت 100% در انکوباتور نگهداری شدند و پس از خشک شدن  تمام سطح آنها به جز 2 میلیمتری آپیکال توسط دو لایه لاک ناخن و سپس موم چسب پوشانده شد. در گروه کنترل منفی تمام سطح دندان با این مواد پوشانده شد.  جهت آزمایش نشت از ناحیه آپیکال از جوهر هندی  با PH 2/6  استفاده گردید. پس از برش طولی دندانها در جهت طولی و خارج کردن گوتاپرکا،   اندازه گیری نفوذ رنگ توسط استریومیکروسکپ با دقت صدم میلیمتر انجام شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که  در گروه  کنترل مثبت نفوذ رنگ بطور کامل انجام گرفته بود و در گروه کنترل منفی هیچگونه نفوذ رنگ مشاهده نگردید که صحت آزمایش را تائید می نماید. با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و تست دانکن میزان نفوذ رنگ در گروه کنترل مثبت تفاوت معنی داری با سایر گروه ها نشان داد(P<0.05). همچنین کمترین میزان نفوذ رنگ در گروه آزمایشی سیلر Roth بود که با سایر گروه ها تفاوت معنی دار داشت ((P<0.05). سه گروه دیگر از نظر نفوذ رنگ با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان ندادند.
نتیجه گیری
سیلر Roth ارائه شده در بازار ایران می تواند سیل نهایی مناسب جهت یک روت کانال تراپی موفق نسبت به سه سیلر دیگر ایجاد نماید. با توجه به نتایج این تحقیق می توانیم  سیلر Roth ایرانی را از نظر میزان سیل جایگزین سیلر Roth خارجی که بسیار گران می باشد نماییم. مطالعه هیستولوژیکی این سیلر برای اطمینان خاطر بیشتر توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of sealing ability of Roth Sealer with ZOE, Tubli-Seal and AH26

نویسندگان [English]

  • Pari Ghaziani 1
  • Akbar Fallah Rastegar 2
  • Maryam Javidi 1
1 Assistant Professor of Endodontics Dept., School of Dentistry Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Endodontics Dept., School of Dentistry Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Apical seal is an important factor in successful root canal therapy. Still there are controvercies  about sealing ability of various sealers materials. Recently Roth-Sealer which is very  popular in Europe and U.S.A has been produced by an Iranian company.
The purpose of this study was to compare sealing ability of Iranian Roth Sealer with ZOE, Tubli-Seal and AH26.
Materials & Methods
In this study we used 100 fresh extracted single root teeth of human. After cutting the crown from CEJ and determination of working length, canal preparation was done with passive step back technique using patency file.
The teeth randomly were divided into 6 groups. Four groups with 20 teeth for experimental groups and two groups with 10 teeth as positive and negative control groups . Obturation was done with lateral condensation in four groups with Roth Sealer, ZOE, tubli-Seal and AH26. The coronal seal  was achieved with amalgam.
In positive control group, we didn't use sealer.After preparation all teeth were incubated at 37 oc temperature and 100% humidity for 72 hours. All teeth were covered with two coats of nail polish and sticky wax except 2mm of apical part.
In the group of negative control, all of the tooth surface were covered.
Dye penetration was measured using  Indian ink (PH=6.2). After spliting the teeth longitudinally, dye penetration was measured by steriomicroscope. Data were analyzed with ANOVA and DUNCAN tests.
Results
Results showed  that dye penetration in positive control group was complete and  significantly more than other groups while in negative control group , no dye penetration was observed  and in Roth Sealer group , it was significantly less than other groups(P<0.05). There was no significant difference between ZOE, Tubli Seal and AH26.
Conclusion
 Iranian Roth sealer proved to be appropriate for root canal therapy compared to other 3 sealers. So, this can be considered as  a substitute for foreign Roth sealer which is very expensive. Performing histologic studies on it for confirmation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roth Sealer
  • ZOE
  • tubli-Seal
  • AH26