بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
 برای جبران انقباض ناشی از انجماد فلز و انبساط گچ ریختگی ترمیم های ریختگی روشهای مختلفی پیشنهاد شده است. از این میان می توان به سیلندر فلزی و نیز استفاده از  مقوای نسوز داخل سیلندر اشاره نمود.  هدف این تحقیق بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر تطابق مارژین روکشهای بیس متال است .
مواد و روشها
30 دای فلزی تهیه و به سه گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه اول کوپینگ ها با استفاده از سیلندر فلزی و مقوای نسوز، گروه دوم با استفاده از سیلندر فلزی و بدون مقوای نسوز و گروه سوم بدون استفاده از سیلندر فلزی، ساخته شد. کستینگ ها بر روی دای مربوطه سمان و گپ افقی و عمودی در ناحیه مارژین به کمک میکروسکوپ، اندازه گیری و نتایج  با آزمون ANOVA یکطرفه و دوطرفه آنالیز شدند.
یافتهها
 بین سه گروه مورد مطالعه، گروه استفاده از سیلندر با مقوای نسوز از جهت تطابق مارژین (عمودی و افقی) بهترین وضعیت و گروه بدون استفاده از سیلندر بدترین وضعیت را دارا بود(001/0p=) .
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده، برای ساخت و تهیه  روکش های بیس متال بهتر است از روش استفاده از سیلندر همراه با مقوای نسوز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of metal ring and liner on dimensional precision of base-metal castings.

نویسندگان [English]

  • Jalil Ghanbarzadeh 1
  • MohammadReza Sabooni 1
  • Reza Goharian 2
1 Assistant Professor of Prosthodontic Dept, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Prosthodontic Dept, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Several procedures have been suggested for compensating the solidification shrinkage of the casting through investment expansion, among which using the metal ring or liner inside the ring may be mentioned. The purpose of this study was  to evaluate the effect of metal ring and liner on the marginal integrity of base metal crowns.
Materials & Methods
30 metal dies were made and divided into 3 groups of 10 .Metal copings were waxed up for all dies and invested using 3 methods. Group 1: with metal ring and liner; Group 2: with metal ring and without liner; Group 3: without metal ring and liner. Castings were cemented on their dies. Horizontal and vertical marginal discrepancy was measured microscopically. The results were analysed using ANOVA test.
Results
Group1 (using metal ring and liner) showed the least horizontal and vertical marginal discrepancy ( p=0.001) and group 3 showed the highest discrepancy.
Conclusion
Considering the results, it is suggested that a metal ring and liner should be used for casting base metal restorations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal ring
  • liner
  • Base metal