گزارش یک مورد ازهیپرپلازی یکطرفه زائده کرونوئید با ایجادآسیمتری صورت و محدودیت حرکتی فک تحتا نی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

استادیار گروه جراحی دهان وفک صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه  
هیپرپلازی زائده کرونوئید فک تحتانی نادر بوده و ممکن است یکطرفه یا دوطرفه باشد.اغلب اوقات  رشد غیر معمول کرونوئید یکطرفه بعلت استئوکندروما یا استئوما ایجاد می‌گردد .
هدف از گزارش مورد ،غیر معمول بودن جایگاه ضایعه و نادر بودن آن است .
یافته ها
هیپر پلازی زائده کرونوئید باعث محدودیت حرکتی فک، آسیمتری صورت،خوردگی و شکستگی  قوس زایگومای طرف مبتلا گردیده است. بیمار مورد معرفی  تحت بیهوشی عمومی و کرونوئیدکتومی از طریق  داخل دهانی  جراحی گردید.
بحث و نتیجه گیری
در نتیجه هیپرپلازی زائده  کرونوئید و ایجاد محدودیت حرکتی فک تحتانی،یکی از تشخیص های  افتراقی محدودیت حرکتی فک محسوب می گردد.  درمان هیپرپلازی کورونوئید شامل برداشتن جراحی زائده کورونوئید بزرگ شده که معمولاً از طریق داخل دهانی انجام می شود، می باشد تا محدودیت حرکتی فک برطرف گردد.
کلیشه های پرتو نگاری رایج قادر به تشخیص برجستگی قارچی شکل هیپرپلازی شده کرونوئید نیست بنابراین  رادیوگرافی سی تی اسکن و توموگرافی پیشنهاد  میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unilateral coronoid process hyperplasia causing restricted opening of the mandible and facial asymmetry-Report of a case

نویسندگان [English]

  • Ataollah Habibi
  • Afshin Haraji
  • Baratollah Shaban
Assistant professor, Dept. of Oral& Maxillofacial Surgery, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Hyperplasia of the coronoid process of the mandible is a rare developmental anomaly and my be unilateral or bilateral.
 Unilateral enlargement of the coronoid process can result from a true tumor,such as an osteochondroma or osteoma.
The purpose of this case report is its abnormal sits as well as rarity.
Results and discussion
            An enlarged coronid  process impinging on the posterior surface of the zygoma restricting mandibular opening and facial asymmetry and fracture of zygomatic arch was detected.
Coronoidectomy was done for the patient under general anesthesia via an intraoral approach.
Conclusion
            One of the differential diagnosis of restricted mandibular opening is coronoid process hyperplasia. Treatment of coronoid hyperplasia consists of surgical removal of the
 enlarged coronoid process or processes to allow freedom of mandibular motion. Coronoidectomy is usually accomplished via an intraoral approach.
Conventional radiographic techniques do not fully reveal the size and mushroom-shaped coronoid process, so CTScanning and tomography is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronoid process hyperplasia
  • osteochondroma
  • coronoidectomy