دوره و شماره: دوره 27، شماره 1,2، فروردین 1382 (بهار و تابستان 1382)