تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
 هدف از این  بررسی آماری شناخت وضعیت پریودنشیوم و تعیین نیاز درمانی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN بود .
مواد و روشها
‌301  نفر دانشجوی پسر و دختر (97 دختر و 204 نفر پسر)  بین سنین 37-19 سال در تحقیق 5 ماهه شامل     دانشجویان سالهای سوم و چهارم و پنجم و ششم دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفتند. و بر اساس اندکس CPITN معاینه شدند .
یافته ها
میانگینCPITN در دختران 447/0، و در ‌پسران 912/0 بود در دختران ‌فک بالا 22/0 و فک پایین 674/0بود . در فک بالای پسران672/0و فک پایین پسران 152/1بود در رده سنی 25-19 این اندکس 546/0 و در رده  سنی
30-26 مقدار آن 970/0و در رده  سنی بالای  30 سال 213/1بود . میانگین CPITN در دانشجویان سال سوم 715/0 , سال چهارم 696/0 , سال پنجم 827/0 و سال ششم 784/0 بود .
نتیجه گیری
وضعیت پریودنشیوم دختران بهتر از پسران است ، سال چهارم بهتر از سال پنجم و سال سوم در مرحله بعد از سال چهارم قرار دارد، نیاز درمانی دانشجویان دندانپزشکی کلاً کم است . وضعیت پریودنتال فک بالا بهتر از فک پایین بوده و شایعترین حالت ابتلاء gingivitis می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of periodontal treatment needs of Mashhad dental students using the CPITN index

نویسندگان [English]

  • MohammadHosien Najafi
  • Morteza Taheri
  • Mehrdad Radvar
Assistant professor, Dept of Periodontology, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim  of this study was to evaluate Periodontal status and treatment needs among Mashhad dental students.
Materials and Methods
 301 students (204male and 97female) with age range of 19-37  were selected from 3 rd 4 th,  5 th and 6th grade dental students and were studied for 5 months using CPITN index.
Results
Mean CPTINwas 0.447 for females and  0.912 from males.In female  it was 0.22 for maxilla and  0.674 for mandible. In males it was 0.672 for maxilla and 1.152 for mandible .
Mean CPITN among different age groups was  : 0.546 for the 19-25 year group, 0.970 for the 26-30 year group and 1.213 for the>30 year group respectively. Mean CPTIN was  0.715, 0.696, 0.827 and 0.784 for the 3rd,4 th, 5th and 6 th grade dental students respectively.
Conclusion
 Periodontal status was more satisfactory among females, and among the 4 th grade students followed by 3 rd grade students. Treatment needs were generally low. Maxilla was less affected than mandible . Gingivitis was the most prevalent involvement .

کلیدواژه‌ها [English]

  • CPITN Index
  • Periodontium
  • Gingivitis
  • Periodontitis