دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، مهر 1386 
مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی

صفحه 189-194

10.22038/jmds.2007.1387

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ زهرا یزدانی؛ مهدی مهدیخانی


ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی

صفحه 195-200

10.22038/jmds.2007.1388

ناصر سرگلزایی؛ محمد حسن نجفی؛ محمد محمدزاده رضایی؛ مرتضی طاهری؛ بهزاد اکاتی


گزارش مورد

گزارش مورد : درمان ریشه دندان مولر دوم 4 ریشه فک پایین

صفحه 247-250

10.22038/jmds.2007.1395

علی اصغر نوعی؛ جمیله قدوسی؛ مینا زارعی