مقایسه اثر کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بعنوان شستشو دهنده داخل کانال بر کاهش درد و تورم پس از درمان ریشه در دندانهای با پالپ نکروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

Comparison of Chlorhexidine and Sodium Hypochlorite Effect as Intracanal Irrigants on Pain and Swelling after Root Canal Therapy in Teeth with Necrotic Pulp

نویسندگان [English]

  • Maryam Bidar 1
  • Mina Zarei 2
  • Mahshid Abbasian 3
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist