ارزیابی بالینی فیلم های چسبنده مخاطی بر روی لثه افراد سالم داوطلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار گروه داروسازی صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Clinical Evaluation of Mucoadhesive Film on Gingiva among Healthy Volunteers

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Ahadian 1
  • Abbas Javadzadeh 2
  • Hosein Orafai 3
1 Assistant Professor, Dept of Oral Medicine, Dental School, Shahid Sadughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Scinces, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Dept of Pharmaceutical Pharmacology, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran