بررسی آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بعنوان شستشودهنده کانال ریشه بر استرپتوکوک فوکالیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

An In Vitro Evaluation of Antimicrobial Activity of NaClO and Chlorhexidine as Intracanal Irrigants on Streptococcus Faecalis

نویسندگان [English]

  • Maryam Javidi 1
  • Javad Behravan 2
  • Mahsa Goodarzi 3
  • Zahra Bagherpoor 3
1 Assistant Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Pharmacognosy and Biotechnology, Pharmacy School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist