دوره و شماره: دوره 31، شماره 1,2، فروردین 1386 (بهار و تابستان 1386) 
تاثیر آلیاژ بر رنگ چینی در سه نوع فلز بیس

صفحه 63-70

10.22038/jmds.2007.1404

محمدرضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ احمد مماوی


تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384

صفحه 93-104

10.22038/jmds.2007.1408

مریم قاسمپور؛ علی اصغر سفیدگر؛ محمود حاجی احمدی؛ محمود خسروی سامانی؛ الهه صادقی


گزارش مورد

گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس

صفحه 149-154

10.22038/jmds.2007.1415

حبیب ا... قنبری؛ زهرا باغانی؛ نوشین محتشم