دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1386 
بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی

صفحه 307-314

10.22038/jmds.2007.1377

احمد قهرمانلو؛ تقی سالاری؛ تیمور قلعه نوئی؛ حبیب الله اسماعیلی