بررسی آزمایشگاهی ریزنشت و استحکام برشی پیوند چهار سیستم باندینگ عاجی تک جزئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Microleakage and Shear Bond Strength of Four Current one Component Dentin Bonding Systems

نویسندگان [English]

  • Shahin Kasraie
  • Zahra Khamverdi
Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry, Dental School, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran