گزارش مورد : درمان ریشه دندان مولر دوم 4 ریشه فک پایین

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

A Case Report; Endodontic Treatment of 4-Rooted Mandibular Second Molar Tooth

نویسندگان [English]

  • AliAsghar Noee 1
  • Jamileh Ghoddusi 2
  • Mina Zarei 3
1 Post-Graduate Student, Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran