مقایسه تاثیر کاربرد موضعی کاپسایسین، زوستریک و مرفین در تکمیل بی حسی دندانهای دارای پالپ آماسی که با بی حسی‌های رایج کاملاً بی حس نمی شوند.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و سرپرست بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 اندودنتیست

چکیده

مقدمه
عدم دستیابی به بیحسی در دندانهای با پالپ آماسی، یک مشکل کلینیکی مهمی، عموماٌ برای دندانپزشکان و به خصوص متخصصین معالجه ریشه بوده است.
کاپسایسین و  زوستریک، باعث  تخلیه ماده P  از الیاف عصبی و توقف انتقال پیام عصبی می‌شود و بطور آشکار فعالیت عصبی A-delta و  C-type  را مختل می‌کند.
مرفین نیز که سردسته داروهای ضد درد مخدر است، با اتصال به رسپتورهایش در محیط آماسی و تاثیر برروی کانالهای وابسته به ولتاژ و افزایش هدایت پاسیم، موجب اختلال در هدایت عصبی شده و اثر ضددردی و بی حس کنندگی موضعی خود را نشان می‌دهد.(1)
هدف از این مطالعه مقایسه میزان تاثیر موضعی کاپسایسین، زوستریک و مرفین در تکمیل بی حسی دندانهای با پالپ آماسی بوده است که به تزریق اضافی بی حسی موضعی، پاسخ ضعیفی داده اند.
مواد و روش‌ها
در این تحقیق، 60 بیمار که علی رغم پاسخ مناسب به تزریق بی حسی موضعی به هنگام تهیه حفره دسترسی، درد داشتند انتخاب شدند. تمام بیماران یک تا سه تزریق بیحسی لیدوکائین 2% با اپی نفرین 000/80/1، دریافت می‌کردند.
یکی از سه ماده کاپسایسین، زوستریک یا مرفین، در زمان بروز درد بر روی عاج تراشیده شده و یا پالپ اکسپوز گذاشته می‌شد و بعداز 10-5 دقیقه،  شدت درد به هنگام کار ثبت می‌گردید. با جمع آوری اطلاعات، آنالیز آماری به کمک تستهای wilcoxon و kruskal-wallis انجام شد.
یافته‌ها
بهترین نتیجه متعاقب کاربرد زوستریک برروی پالپ اکسپوز بدست آمد، به صورتی که در 2/88% موارد، بیماران پس از کاربرد موضعی زوستریک، پاسخ بی دردی می‌ دادند و یا تزریق کمکی بی حسی داخل پالپ را می‌توانستند تحمل کنند. (P<0.05)
نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌آید جهت تسهیل نفوذ داروهای موثر در تکمیل بی حسی پالپ از طریق عاج باید استفاده از مواد دهیدراته کننده و باز کننده توبولهای عاجی نظیر الکل و اسیدفسفریک قبل از کاربرد موضعی این داروها برروی عاج مورد بررسی قرار  گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the effect of local application of capsaicin, zostrix & morphine to complete anesthesia of teeth with inflamed pulp and poor response to traditional local anesthetics.

نویسندگان [English]

  • Ali Talati 1
  • Hosein Akbari 2
1 Assistant Professor of Endodontics Dept. School of Dentistry Mashhad University of Medical Scinces, Iran.
2 Endodontist
چکیده [English]

Introduction: Failure to obtain adequate anesthesia in teeth with inflamed pulp has always been a major clinical problem for the dentists generally, specially endodontists. Capsaicin and zostrix depletes substance P, blocks axonal transport and apparently inactivates small A-delta and C-type  fibers. Morphine which is an efficient analgesic drug, blocks nerve conduction and shows  its anesthetic and analgesic property via  voltage dependent sodium channels(1). The purpose of this clinical   study was comparison of the  effect of local application of capsaicin, zostrix and Morphine on complete anesthesia of teeth with inflamed pulp and poor response to traditianl local anesthetics.
Materials & Methods: In this study sixty patients with pain during access preparation despite successful local anesthesia were selected. All patients had received one to three injections of lidocaine 2% with 1.80000 epinephrine. Capsaicin,  zostrix or morphine was applied in the cavity on the dentin or exposed pulp for 5-10 minutes and severity of pain due to access preparation or intrapulpal injection was recorded. The data were gathered and statistically analyzed by wilcoxon and kruskal-wallis tests.
Results: The best results were obtained following application of zostrix over the exposed pulp. In 88.2% of these patients application of zostrix made the painfree or tolerable interapulpal injection possible(P<0.05).
Conclusion: with regard to the results obtained, the use of dehydrating and decalcifying materials such as alcohol and phosphoric acid prior to topical application of drugs on complete pulp  anesthesia,  is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capsaicin
  • Zostrix
  • Morphine