تاثیر تمیز کننده اولتراسونیک در قدرت باند آلیاژ بیس متال به مینا پس از آماده سازی سطحی با اسید و سندبالاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و سرپرست تخصصی بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
این مطالعة آزمایشگاهی تاثیر تمیز کننده اولتراسونیک را پس از آماده سازی کستینگ بیس متال به روش سند بلاست و اچ شیمیایی بر قدرت باند آلیاژ به مینای دندان مقایسه نمود. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر اولتراسونیک در قدرت باند آلیاژهای بیس متال اچ شده بود.
مواد و روش‌ها
80 عدد دندان کانین سالم انتخاب شد و پس از تمیز شدن و قرار دادن در آکریل خود سخت ، قطعات فلزی به صورت مربع به مساحت 9 میلی متر مربع و ضخامت 5/. میلیمتر از نیکل – کروم بریلیوم مطابق با سطح لینگوال در آنها تهیه گردید. یک زائده در قسمت میانی آن عمود بر نمونه قرار گرفت سطح تماس تمام نمونه ها سند بلاست شد. سپس نمونه ها به دو گروه 40 تایی بر مبنای نحوه آماده سازی تقسیم گردید:
A) آماده سازی با ژل اسید 3 M B) آماده سازی با سند بلاست آلومینای 200 – 150 میکرونی ، سپس نمونه ها به 2 زیر گروه 20 تایی بر مبنای استفاده و عدم استفاده از تمیز کننده اولتراسونیک تقسیم شدند نهایتا ً چسباندن تمام نمونه ها بتوسط سیمان رزینی دئوسمنت و ادهزیو اسکاچ باند مالتی پرپس انجام شد. پس از 1000ترموسایکل تست شکست نمونه ها توسط کراس هد تیغه ای با سرعت 2 میلی متر در دقیقه انجام شد.
یافته‌ها
1- میانگین قدرت باند بدست آمده در گروههایی که از اولتراسونیک استفاده نشده بود(74-60 کیلوگرم) از گروههایی که در آنها از اولتراسونیک استفاده شده بود (62-45 کیلوگرم ) بیشتر بود.
2- بالاترین میانگین قدرت باند مربوط به نگهدارنده هایی بود که برای آماده سازی آنها تنها از ژل اسیدی استفاده شده بود (52/74 کیلو گرم ) .
3- در هنگام مقایسه دو عامل آماده سازی سند بلاست و اسید، قدرت باند نگهدارنده هایی که برای آماده سازی آنها از اسید استفاده شده بود بمیزان قابل توجهی بالاتر بود.
4- هنگام عدم استفاده از اولتراسونیک قدرت باند برای هر نوع آماده سازی افزایش یافت.
نتیجه‌گیری
کاربرد ژل اسیدی M3 بدون استفاده از تمیزکننده اولتراسونیک به میزان قابل توجهی استحکام باند آلیاژ نیکل کروم – بریلیوم را به مینا افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ultrasonic cleanser on base metal alloy to enamel bond strength after surface treatment by acid and sandblast

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Malek Nejad 1
  • Majaneh Ghavam Nasiri 2
1 Assistant Professor and postgraduate director, Department of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Introduction: This invitro study evaluated the effect of ultrasonic cleanser after casting surface treatment on bond strength of alloy to enamel. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of ultrasonic on bond strength of etched base metal.
Materials and Methods : 80 sound canines were selected. After cleaning and mounting in cold cured acryle, rectangular Ni-Cr-Br plates with 9 mm2 surface area and 0.5 mm thickness were made that adapted with lingual surfaces. One process was created in mid part of each plate. Fitting surface of all samples were sandblasted. They were divided into two groups of 40,based on the type of treatment: A)surface treatment with acidic M3 gel. B) surface treatment with 150-200µ alumina sandblast. Finally each group was divided into two subgroups of 20, based on using the ultrasonic or without using it. Then samples were adhered to lingual surfaces with Scotch Bond Mulit Purpose (3M – Co). and Duo Cement (Coltene). After 1000 thermal cycling, shear test was established by cross head speed of 2mm/min. Data analysis was done by two variables ANOVA with 95% significance level.
Results:  1. Mean bond strength was significantly greater in subgroup without ultrasonic use (60-74 kg) than the other subgroups (45-62kg).
2. The group using just M3 acidic gel without ultrasonic had the greatest bond strength (74.52 kg).
3. Comparing two factors (Sandblast- Acid), bond strength was greater after using acid.
4. Increase in bond strength was observed in all groups without ultrasonic use.
Conclusion : Use of M3 acidic gel without ultrasonic use increases the bond strength of Ni-Cr-Br alloy to enamel significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonic cleanser
  • Surface Treatment
  • Acid
  • Sandblast