مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یارگروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه
هدف ازانجام این مطالعه تعیین شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشکاران ورزشهای رزمی شهر مشهد بوده است.
مواد و روش‌ها
در این مطالعه مقطعی که در سال 1380 انجام شد، 338 ورزشکار مرد ورزشهای رزمی باشگاه‌های ورزشی حرفه ای و دانشجوئی بطور تصادفی و تحت شرایط یکسان از نظر وجود صدمات دندانی مورد معاینه قرار گرفتند.و برای هر کدام از آنها پرسشنامه کاملی تکمیل گردید.جهت ثبت نوع صدمات دندانی از روش Criage - Hargreeves استفاده شد.
یافته‌ها
8/22% از ورزشکاران دچار صدمات دندانی بوده و در انواع این ورزش‌ها بیشترین میزان شیوع به ترتیب مربوط به بوکسورها (7/34 %) وکاراته کاران(22%)بوده است. صدمات وارده بیشتر در فک بالا بخصوص ثنایای میانی ( 2/61%) ودر بین صدمات وارده به دندانها، شکستگی مینا شایعتر(2/42%) بوده است.
محافظ دهانی تنها در 4/15% افراد مورد مطالعه در هنگام ورزش بکار برده شده است .در بین انواع ورزشها، بوکسورها بیشترین ورزشکارانی(34%) بوده اند که از این وسیله استفاده می‌کرده اند.ولی متآسفانه این افراد هم بطور نامنظم وموردی این وسیله لازم را بکار می‌بردند. بین استفاده ازمحافظ  دهان وصدمات دندانی رابطه معنی داری وجود داشت(0001/0p<).
نتیجه‌گیری
با توجه به شیوع بالای صدمات دندانی در ورزشکاران رزمی مورد مطالعه(8/22%) بخصوص در رشته بوکس توصیه می‌شود اهمیت کاربرد و آموزش صحیح استفاده از محافظ‌های دندانی بخصوص کاربرد نوع  iiاین محافظ‌ها یه این عزیزان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A prevalence study of traumatic dental injuries in male athletes in martial sports in Mashhad in 2001.

نویسندگان [English]

  • Behjatolmolook Ajami 1
  • Abbas Makarem 2
  • SeyedShamsoddin Sharifi 3
1 Assistant Professor of Pediatric Dentistry Department, school of dentistry Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Associate Professor and director for post – Graduate Education program ,pedodontics Department , school of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction: traumatic dental injuries have a relatively high-prevalence particularly in athletics. The goal of this study is to determine the prevalence of traumatized dental injuries in male martial athletes in Mashhad.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 338 male athletes from twelve sports clubs (karate,Boxing,Tac kwon do, Kungfu) of Mashhad in 2001 were examined. Each athlete was asked to fill in a questionnaire. The Craig- Hargreev's classification system was used for recording the type of dental fractures.
Results: The prevalence of traumatic dental injuries in the studied society was 22.8%. The highest rate of dental injuries was related to boxing (34.7%) and karate (22%). Dental injuries were more common in athletes at the age of 16-20 years old (42.8%). The traumatized injuries to teeth were more prevalent in the maxilla and especially central incisors (61.2%). Enamel was injured more than the other parts of the teeth. The use of mouth guard was 15.4%prevalent, which was the most in boxing (34%).Of course the use was irregular. There was a significant difference between the use of mouth guard and prevention of dental injuries (p<0.0001).
Conclusion: The most common cause of dental injuries in martial athletes was lack of the use of mouth guard. Teaching the correct use of mouth guard, and wide distribution of type II mouth guard amongst the athletes, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental injuries
  • Athletes
  • and martial sports