بررسی آناتومی کانالهای دندان پرمولر اول فک پائین بوسیله استریومیکروسکوپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و سرپرست تخصصی گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
بدون اطلاعات اولیه از آناتومی کانال ریشه امکان تمیز و آماده نمودن صحیح و پرکردن مناسب کانال دندان وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی کانالهای دندان پرمولر اول فک پائین به روش رنگ آمیزی کانال و ایجاد مقاطع عرضی از ریشه این دندان بوسیله استریومیکروسکوپ بود.
مواد و روش‌ها
در این مطالعه 100 دندان سالم پرمولر اول فک پائین کشیده شده انتخاب و ریشه دندانها از ناحیه CEJ بوسیله دیسکهای فلزی قطع گردید. پس ازخارج نمودن بافت پالپی، دندانها جهت تمیز شدن کامل ریشه‌ها از بافتهای نکروتیک و بقایای پالپی بمدت 48 ساعت در محلول هیدروژن پراکساید 30% قرار داده شدند. پس از شستشو و خشک شدن، تمام سطوح ریشه‌ها باستثناء یک میلیمتر اطراف فورامن آپیکال بوسیله لاک ناخن پوشانده شد و سپس با رنگ ائوزین 5% بمدت 20 دقیقه سانتریفوژ گردید. سپس دندان شسته و لاک ناخن توسط استون از روی سطح ریشه پاک گردید و بوسیله هندپیس و دیسکهای فلزی برشهای عرضی به ضخامت 1-5/1 میلیمتر تهیه گردید. مقاطع بترتیب از آپیکال تا کرونال روی لام چسبانده و با استفاده از استریومیکروسکوپ تعداد کانالهای موجود در ریشه، نوع کانال ریشه، شکل کانال ریشه در نواحی آپیکال، میانی و کرونال، محل یکی شدن کانالها در ریشه، محل جدا شدن کانالها در ریشه و محل فورامن آپیکال بررسی شد.
یافته‌ها
57% دندانها دارای یک کانال، 37% دو کانال، 5% سه کانال و 1% چهار کانال داشتند. 57% دندانها دارای کانال Type I، 6% کانال Type II، 29% کانال Type IV بودند (طبقه بندی weine). 8% کانالها بعنوان گروه متفرقه تقسیم بندی شد. محل یکی شدن کانالها در ریشه‌هائیکه کانال Type II داشتند در 3/83% موارد در ناحیه آپیکال و در 7/16% موارد در ناحیه میانی بود، محل جدا شدن کانالها در ریشه‌هائیکه کانال Type IV داشتند در 5/65% موارد در ناحیه آپیکالی و در 5/34% موارد در ناحیه میانی بود.
مقطع کانال در ناحیه کرونالی ریشه در 68% موارد بیضی، در 27% نواری، در 3% گرد و در 2% به شکل عدد 8 بود. مقطع کانال در ناحیه میانی ریشه در 74% موارد گرد و در 21% بیضی و در 4% نواری و در 1% C شکل بود. مقطع کانال در ناحیه آپیکالی ریشه در 99% موارد گرد و در 1% نواری بود.
نتیجه‌گیری
بر طبق یافته‌های بالا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با در نظر گرفتن تنوع کانالهای دندان پرمولر اول پایین درمان این دندان می‌تواند ساده یا مشکل باشد که این یافته با مطالعات دیگر مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of root canal anatomy of mandibular first premolar by stereomicroscope.

نویسندگان [English]

  • MohammadHasan Zarrabi 1
  • Saeed Moradi 2
1 Associate Professor and postgraduate director, Dept of Endodontics, Dental School. Mashhad University of Medical Sciences, Iran.
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Dental School. Mashhad University of Medical Sciences, Iran.
چکیده [English]

Introduction: It is impossible to prepare and obturate  the root canal correctly without basic information about the root canal anatomy.
The purpose of this study was to evaluate the root canals of mandibular first premolar by the staining the canals and cross sectioning the roots by stereomicroscope.
Materials & Methods: In this study 100 extracted intact first premolar were selected and the root were sectioned at CEJ point  by metal disc. After removing the pulpal tissue, the teeth were cleaned completely from pulpal stumps and necrotizing tissue using the 30.% H2O2  for 48 hours. After washing and drying the teeth, all surfaces of roots except one millimeter around the apical foramen were covered with nail polish. Then they were centrifuzed with Eosin 5% for 20minutes after that the teeth were washed and the nail polish was cleaned by acetone.  Finally the teeth were sectioned  horizontally to 1-1.5mm sections by hand piece and metal disc.
The sections of apical to coronal were studied by stereomicroscope and the number of canals, the type of canals, the shape of canals in apical, middle root and coronal area, adjoining site of the canals and separation site of the canals and apical foramen position was evaluated.
Results: 57% of  teeth had one canal, 37% had 2 canals, 5% of teeth had 3 canals and 1% had 4 canals. 57% of teeth were type 1, 6% type II,  29% type IV and 8% of teeth were classified as miscellaneous group.
Adjoining site of canals in type II were 88%,  apical and 16.7% of  teeth were in middle part. Separation site of   the canals in type IV were 65.5%  apical and 34.5% in middle part. The cross sections of canals in coronal root were 6.8%,  ellipsoid  27%, striped 3% round and  2% figure 8.
The cross sections of canals in middle root were round in 74%,  ellipsoid in 21%,  striped in 4% and C. shaped in 1%.  Cross sections  of canals in apical part were round in 99% and striped in 1%.
Conclusion: According to the above findings,  it maybe concluded that considering the variety of canal configurations, mandibular first premolar could be easy or difficult to treat witch is in accordance with other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • mandibular first premolar
  • stereomicroscope