بررسی استحکام باند چینی دندانی اپک T114 و دنتین D4 جدید مورد استفاده در سیستم چینی- فلز و مقایسه آن با چینی دندانی کارخانه ویتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دکترای فیزیک مواد (شیشه و سرامیک) و مدیر عامل موسسه تحقیقاتی پرطاووس وابسته به شرکت لعاب مشهد

چکیده

مقدمه
در حال حاضر چینی دندانی سیستم** P.F.M در لابراتوارهای پروتز ثابت بیشترین کاربرد را دارد و جزء اقلام وارداتی صد در صد می‌باشد.
موفقیت ترمیمهای چینی- فلز به استحکام باند بین لایه‌های مختلف چینی و همچنین استحکام اتصال این لایه‌ها به فلز زیرین بستگی دارد.
در این مقاله، هدف اصلی تعیین استحکام باند بین لایه‌های چینی دندانی اپک T114 و دنتین D4 جدید می‌باشد. چینی‌های فوق با همکاری دانشکده دندانپزشکی مشهد و موسسه تحقیقاتی پرطاووس وابسته به لعاب مشهد در دو پروژه تحقیقاتی ساخته شده اند.
مواد و روش‌ها
برای انجام این مطالعه 30 قرص از چینی اپک و دنتین به ضخامت 2 میلیمتر از هر یک تهیه گردید. ده نمونه اپک ویتا و دنتین ویتا، ده نموه اپک ویتا و دنتین  D4 و ده نمونه اپک T114  و دنتین D4 جدید تهیه و استحکام کمی باند بین این دو لایه چینی توسط تست ضربه ای در نمونه‌ها، مورد آزمایش قرار گرفت.
جهت بررسی کیفی استحکام باند، نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند.
جهت تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه استحکام باند از آزمون χ2 و برای توصیف داده‌ها از جدول فراوانی استفاده گردید.
یافته‌ها
استحکام باند از نظر کمی بین نمونه‌های اپک T114 و دنتین D4 با اپک ویتا و دنتین ویتا اختلاف معنی داری بین شکست و نوع چینی وجود ندارد و از نظر کیفی، بر اساس تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی هیچ گونه ترک میکروسکوپی در لایه حد واسط مشاهده نشد و امتداد باند کاملاً پیوسته بود.
نتیجه‌گیری
استحکام باند بین اپک T114 و دنتین D4 با اپک ویتا و دنتین ویتا از نظر کمی و کیفی اختلاف معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bond Strength Between Opaque T14and Dentin-D4in PFM System and comparing them with Vita Porcelain Powder

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghahremanloo 1
  • Abbas Yossefi 2
1 Assistant Professor Department of Prosthodontics, School of Dental, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Managing Director Par-e Tavoos Research Institute Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Dental porcelain is one of the best materials ever used in dentistry. Excellent tissue compatibility, esthetics, very low solubility in oral fluids, high compressive strength, and the lowest bacterial plaque accumulation on the glazed porcelain are some of its advantages.
Porcelain brittleness due to its low tensile strength and impact strength, and occlusal attrition of opposing tooth enamel are some of its disadvantages.
Different ways have been proposed to eliminate the brittleness of porcelain and strengthen it, of which baking porcelain on a metal framework is more commonly used. Restoration and replacement of the teeth by porcelain fused to metal restorations is still the most commonly used approach, so we tried to produce porcelain dentin powder.
Materials & Methods: To test the bond strength between opaque Ti14 and Dentin D4, and compare it with vita porcelain, 30 porcelain disks with 4mm thickness were made (2mm opaque and 2mm Dentin). 10 samples of Vita opaque and Vita Dentin and 10 samples of opaque Ti14 and Dentin D4 and 10 samples of vita opaque and Dentin D4 were tested using an impact test machine.
Results: Samples were observed under light and scanning electronic microscope for the quality of bond.
There was no significant difference between Dentin D4, opaque T114 and Dentin-Vita, opaque-Vita. The quality of bond was also identical and no microcrack was observed according to microscopic examination.
Conclusion: The bond strength between opaque T114 and Dentin D4 with opaque-Vita and Dentin-Vita is not significant difference from aspect quantity and quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dental porcelain
  • P.P.M system
  • Dentin D4
  • Bond Strength