بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک مرکز بهداشت سبزوار

4 استادیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Invitro Evaluation of Different Cementation Methods in Cast Post Retention

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghahramanloo 1
  • Taghi Salary 2
  • Teimoor Ghal’e-Noee 3
  • Habibollah Esmaeili 4
1 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assocciate Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist, Health Center, Sabzevar, Iran
4 Assistant Professor, Dept of Community Medicine and Public Health, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran