بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی دو ماده Biocalex و MTA سفید جهت پر کردن حفرات رتروگرید انتهای ریشه دندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

An Invitro Comparative Study of Apical Microleakage of Biocalex and White MTA as Root-end Filling Materials

نویسندگان [English]

  • Pari Ghaziani 1
  • Ghazal Sadeghi 2
  • Ali Talati 2
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran