دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 93، تیر 1394، صفحه 99-190 
بررسی رابطه بین استئوپروز و خشکی دهان در زنان یائسه

صفحه 117-122

10.22038/jmds.2015.3639

فاطمه اربابی کلاتی؛ عباس محمدی؛ سپیده قائمی حصاروئیه


بررسی بروز MDM2 و P53 در کیست دنتی‌ژروس و ادنتوژنیک کراتوکیست به روش ایمنوهیستوشیمی

صفحه 163-172

10.22038/jmds.2015.4471

ستاره شجاعی؛ شکوفه جمشیدی؛ نوشین محتشم؛ قدرت الله روشنایی؛ مهدی شهابی نژاد