دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 92، فروردین 1394، صفحه 1-98 

مقاله پژوهشی

هم خوانی سن تقویمی و مورفولوژی مهره های گردنی در رادیوگرافی لترال سفالومتری در جمعیتی از ایران

صفحه 61-70

10.22038/jmds.2014.3533

فریدا عابسی؛ سیده ستاره فتاحی؛ سینا حقانی فر؛ احسان موعودی؛ ولی الله آرش؛ ثریا خفری