دوره و شماره: دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 94، مهر 1394 

مقاله پژوهشی

بررسی نیازهای درمانی دهان و دندان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر

صفحه 191-200

10.22038/jmds.2015.4798

مجید اکبری؛ مرتضی فغانی؛ علی کاظمیان؛ رضا افشاری؛ علی تقیان؛ آتوسا طالبی


بررسی اثر TBHQ) T-Butyl Hydroquinone) بر ترمیم ساکت دندان کشیده شده در Rat

صفحه 221-228

10.22038/jmds.2015.4592

سمیه خرمیان طوسی؛ طاهره اسلام منش؛ محمود شیخ فتح الهی؛ پروین افتخاری


بررسی تأثیر Podcasting بر یادگیری و میزان رضایت دانشجویان دندانپزشکی

صفحه 229-238

10.22038/jmds.2015.4658

سمیه خرمیان طوسی؛ محمود شیخ فتح الهی؛ فرزانه راهنمای تمروبی؛ معین اکبری جور


بررسی آزمایشگاهی میزان ترشوندگی سیلیکون‏های تراکمی پس از استفاده از سورفاکتانت‏های مختلف

صفحه 239-246

10.22038/jmds.2015.4589

محمدرضا صابونی؛ حمیدرضا رجعتی حقی؛ عزیزاله مرادی طلب؛ نازنین خواجه نصیری؛ حسین عرفایی


مرور نظام مند و متاآنالیز در مورد بررسی اثر بارگذاری فوری ایمپلنت‏های کاشته شده در حفره دندان‏های تازه کشیده شده بر موفقیت ایمپلنت

صفحه 247-260

10.22038/jmds.2015.4588

حمیدرضا عرب؛ امیر معین تقوی؛ ناصر سرگلزایی؛ مهرداد رادور؛ علیرضا صراف شیرازی؛ رامین صادقی؛ فرید شیعه زاده


گزارش مورد

رویکرد محافظه‏ کارانه جهت درمان دندان‏های پرمولر دوم رویش نیافته : گزارش مورد

صفحه 283-290

10.22038/jmds.2015.4437

عاطفه ناصحی؛ فاطمه مظهری؛ رسول صاحب علم؛ مجید قنبرزاده؛ ملیحه جهان تیغ