بررسی گشتاور باز کردن پیچ اباتمنت‏های یک قطعه‏ ای و دو قطعه‏ ای در شرایط خشک و مرطوب

نویسندگان

1 دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:استفاده از ماده لوبریکنت در حد فاصل رزوه‏های بین پیچ اباتمنت و ایمپلنت به منظور کاهش احتمال شل شدن پیچ اباتمنت پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه مقایسه گشتاور لازم برای بازکردن پیچ در اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای در شرایط خشک و آغشته به بزاق و پر شده از بزاقبود.
مواد و روش‏ها:10 ایمپلنت ITI در داخل بلوک‏های آکریلی مانت شد. 10 اباتمنت یک قطعه‏ای با نیروی گشتاور 10 و20 و 35 نیوتن سانتیمتر بر روی ایمپلنت‏های مربوطه محکم شدند و نیروی لازم برای باز کردن آنها ثبت شد. این آزمایش در سه شرایط مختلف انجام شد: محیط خشک، آغشته کردن پیچ اباتمنت به بزاق مصنوعی و پر کردن حفره فیکسچر با بزاق مصنوعی. همین مراحل برای اباتمنت‏های دو قطعه‏ای نیز تکرار شد. نتایج توسط آزمون Repeated measure ANOVA و LSD آنالیز شدند. برای مقایسه گشتاور باز کردن اباتمنت‏ها با گشتاور‏های بستن مربوطه از آزمون One-Sample t-test استفاده شد (05/0 (α=.
یافته ‏ها:از محیط خشک به محیط آغشته به بزاق و محیط پر شده از بزاق میانگین گشتاور باز کردن اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای به تدریج و به طور معنی‏داری افزایش یافت (001/0P<). هنگام استفاده از هر سه گشتاور بستن Ncm 10، 20 و 35 میانگین گشتاور لازم برای باز کردن، برای اباتمنت‏های یک قطعه‏ای بیشتر از دو قطعه‏ای بود (001/0P<).
نتیجه گیری: در اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای، به ترتیب آغشته شدن پیچ اباتمنت با بزاق و پرشدن حفره داخلی فیکسچر با بزاق گشتاور لازم برای باز کردن پیچ اباتمنت را افزایش می‏‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Torque Removal Evaluation of One-piece and Two-piece Abutment Screws under Dry and Wet Conditions

نویسندگان [English]

 • Jalil Ghanbarzadeh 1
 • Hosin Dashti 2
 • Marzieh Abbasi 3
 • Mohammadreza Nakhaei 2
1 Associate Professor, Dept of Prosthodontics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction: Application of a lubricant material at the abutment screw interface has been proposed to reduce the possibility of screw loosening. The aim of this study was to compare removal torque values (RTVs) of one-piece and two-piece abutments tightened in three different conditions: dry, saliva impregnated and filled with saliva.
Materials & Methods: 10 ITI implants were inserted in acrylic blocks. 10 one-piece abutments were connected on their corresponding implants and tightened with 10, 20 and 35 NCm torques. After each tightening, RTV of the abutment was measured. This experiment was conducted in three different conditions: dry environment, abutment screws impregnated with artificial saliva, and the fixture holes filled with artificial saliva. These procedures were repeated for two-piece abutments. Data were analyzed by repeated measure ANOVA and LSD tests. One-sample test was used to compare the RTVs with respective tightening torques (α=0.05).
Results: The RTVs of one- piece and two piece abutments increased continuously when the environment changed from dry to impregnated and filled with saliva respectively (P<0.001). The RTVs of one-piece abutments were higher than those of two-piece abutments in three applied torques (P<0.001).
Conclusion: The RTVs of both one-piece and two-piece abutments increased when the abutment screw was impregnated with artificial saliva and the fixture hole was filled with artificial saliva, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dental implants
 • torque
 • lubricant

مقدمه

شل شدن پیچ اباتمنت یکی از شایع ترین عوارض پس از درمان در پروتز‏های متکی بر ایمپلنت می‏باشد.(3-1) میزان شیوع شل شدن پیچ درکراون‏های تکی و رستوریشن‏های چند واحدی به ترتیب تا 7/12% و 7/6% گزارش شده است.(7-4) این مشکل به خصوص در رستوریشن‏های سمان‏شونده می‏تواند چالش جدی برای کلینسین ایجاد کند، زیرا در بسیاری از مواقع رستوریشن را نمی‏توان دست نخورده و سالم خارج کرد و از طرفی شل شدن پیچ می‏تواند منجر به اعمال نیروهای خارج محوری به محل اتصال ایمپلنت اباتمنت و شکستن پیچ شود.(10-8) در هنگام اعمال گشتاور بستن، پیچ دچار افزایش طول می‏گردد که این حالت کشیدگی (Tension) ایجاد شده در پیچ، به اصطلاح پیش‏بار (Preload) نامیده می‏شود. به دلیل ویژگی بازگشت الاستیک، پیچ تمایل به بازگشت به حالت بدون کشیدگی را دارد که این باعث ایجاد نیرویی می‏شود که اباتمنت و ایمپلنت را در کنار هم نگه می‏دارد. شل شدن پیچ هنگامی رخ می‏دهدکه نیروهایی که تمایل به جدا نمودن قطعات از هم دارند، از نیروهای که قطعات را در کنار هم نگه می‏دارند و نیز از پیش‏بار ایجاد شده در داخل پیچ بیشتر باشند.(12و11) در طی سال‏های گذشته تلاش‏هایی برای ارتقاء خصوصیات مکانیکی پیچ از طریق استفاده از موادی با ضریب کشسانی بالا وپوشش دادن سطح پیچ صورت گرفته است.(15-13) یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در افزایش پیش‏بار، کاهش ضریب اصطکاکی بین سطوح می‏باشد. کاهش ضریب اصطکاکی پیچ باعث چرخش بیشتر آن و در نتیجه پیش‏بار بیشتر می‏گردد. با آگاهی از این موضوع در کارخانه‏های سازنده برای کاهش ضریب اصطکاکی سطح پیچ با لوبرکنت خشک پوشا نده می‏شود. یک مثالHolding AG, Balsberg, Kloten, Switzerlan) TotqTite®(Nobel Biocare می‏باشد که در آن سطح پیچ توسط کربن آمورف پوشانده شده است.(19-16) در چندین مطالعه نیز نشان داده شده است که استفاده از بزاق به عنوان ماده لوبریکنت در دسترس در حد فاصل رزوه‏های بین پیچ اباتمنت و ایمپلنت، منجر به بهبود پیش‏بار شده و احتمال شل شدن پیچ را کاهش می‏دهد.(21-19و13و10) وجود ماده لوبریکنت در هنگام بستن و محکم شدن پیچ به برداشت نقاط برجسته و زوائد فلزی اضافه ناشی از مراحل پرداخت و ماشین کاری رزوه‏های پیچ و رزوه‏های داخلی ایمپلنت کمک می‏نماید، حال آنکه در شرایط محیط خشک، وجود این زوائد فلزی و باقی مانده‏های فلزی در محل رزوه‏ها، بخشی از گشتاور تورک محکم‏کننده را به خود اختصاص داده و با مستهلک کردن بخشی از این نیرو، پیش‏بار نهایی ایجاد شده در پیچ را کاهش می‏دهد.(21)

بسیاری از کلینسین‏ها به دلیل سهولت مراحل کلینیکی، کاربرد اباتمنت‏های یک قطعه‏ای را به اباتمنت‏های دو قطعه‏ای ترجیح می‏دهند. با این حال مطالعه‏ای در رابطه با مقایسه تاثیر لوبریکنت بر روی محکم شدن پیچ در اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی گشتاور لازم برای باز شدن پیچ در اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای در سه محیط خشک، آغشته به بزاق و پر شده از بزاقبود.

مواد و روش‏ها

در این مطالعه از 10 فیکسچر (043. 922S, Straumann AG, Basel, Switzerland)ITI با ابعاد mm 12×1/4 و همچنین 10 اباتمنت مستقیم یک قطعه‏ای (Solid abutment ,048. 540, Straumann AG) به طول چهار میلیمتر و 10 اباتمنت مستقیم دو قطعه‏ای(Synocta abutment, 048. 605, Straumann AG) استفاده شد. فیکسچرها توسط سورویور و به صورت کاملاً عمودی در مرکز یک بلوک از جنس آکریل سرماسخت با سطح مقطع مثلثی مانت گردید. در این مرحله دقت شد تا مارژین شولدر تمام فیکسچرها، یک میلیمتر بالاتر و بیرون‏تر از آکریل قرار بگیرد. بلوک‏های آکریلی و اباتمنت‏های Solid® و ®Synocta از شماره 1 تا 10 کدگذاری شدند.

این مطالعه در طی سه مرحله انجام گردید. در مرحله اول، اباتمنت‏ها در محیطی خشک با سه گشتاور مختلف NCm35 و20، 10 بر روی فیکسچرها بسته شده و مقدار گشتاور برای باز کردن هر کدام اندازه‏گیری شد. در مرحله دوم این عمل در شرایطی که همان فیکسچرها آغشته به بزاق شده بودند و در مرحله سوم در شرایطی که سطح داخلی همان فیکسچرها پر از بزاق بودند، برای سه گشتاور مختلف NCm35 و20، 10 تکرار گردید. برای بستن اباتمنت‏های Solid®Synocta®, بر روی فیکسچر به ترتیب از آچار اباتمنت Solid (046. 068, Straumann AG) و آچار کاور اسکرو (046. 401, Straumann AG) و همچنین آچار کنترل‏کننده گشتاور (046. 119& 046. 049, Straumann AG)  استفاده گردید.

در مرحله اول مطالعه در محیط خشک، بلوک آکریلی مربوط به فیکسچر شماره 1 روی سه نظام دستگاه تورک متر دجیتال  (Mark – 10 Model BGI, NY, USA) قرار گرفت و دستگاه تورک متر روی ماکزیمم تورک در جهت عقربه‏های ساعت تنظیم گردید (تصویر 1). روی فیکسچر شماره 1، اباتمنت Solid® شماره 1 با آچار اباتمنت و با آچار کنترل‏کننده گشتاور و با گشتاور Ncm10 بسته شد و سپس با تغییر تنظیم دستگاه روی ماکزیمم تورک، اباتمنت در جهت معکوس باز شد و عدد مربوطه از روی مانیتور دستگاه خوانده شد. در این مرحله، اباتمنت کاملاً از روی فیکسچر باز گردید و این بار با گشتاور Ncm 20 بسته شد و گشتاور باز شدن آن ثبت گردید. این مراحل برای Ncm 35 نیز تکرار گردید. سپس اباتمنت شماره 1 ® Synocta راروی فیکسچر شماره 1 بسته وآزمایش برای این نوع اباتمنت در هر سه گشتاور انجام شد. به همین ترتیب تا فیکسچر شماره 10 تمام گشتاورهای بازکردن مربوط به دو نوع اباتمنت ® Solidو Synocta® در سه گشتاور
NCm35 -20-10 اندازه گیری شد. در مرحله بعد آزمایش در محیط دوم انجام شد. به این ترتیب که رزوه‏های داخلی همان فیکسچرها با پنبه آغشته به بزاق مصنوعی (هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کلراید و سدیم بنزوات، داروخانه دانشکده داروسازی، مشهد، ایران) مرطوب گردید و سه گشتاور مورد نظر اعمال و گشتاورهای مربوط به باز کردن هر کدام ثبت شد. این کار برای هر دو نوع اباتمنت تکرار گردید. در مرحله سوم داخل هر فیکسچر با بزاق مصنوعی پر شد. اباتمنت‏ها همانند مرحله قبل به ترتیب بر روی فیکسچر‏های مربوطه بسته شد و گشتاورهای باز شدن هر کدام ثبت گردید. پس از جمع‏آوری، نرمال بودن توزیع داده‏ها توسط آزمون Shaprio–Wilk تایید شد. داده‏ها توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه تکراری(Repeated measure ANOVA) و آزمون تعقیبی LSDمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای مقایسه گشتاورهای بازکردن با مقادیر گشتاور بستن مربوطه (مقادیر ثابت 10 و20 و 35) نیز ازآزمون One-sample t-test استفاده شد. سطح معنی‏داری 05/0 α= در این مطالعه در نظر گرفته شد.

 

 تصویر 1 : وضعیت قرارگیری بلوک آکریلی بر سه نظام دستگاه تورک متر

یافته‏ ها

در نمودار 1، میانگین گشتاورهای لازم برای باز کردن اباتمنت‏های ® Solidو ® Synoctaدر هر سه محیط نشان داده شده است (نمودار 1). نتیجه آزمون آنالیز واریانس اندازه گیری تکراری نشان داد که نوع محیط و نوع اباتمنت به طور معنی‏داری روی گشتاور لازم برای باز کردن اباتمنت‏ها تاثیر داشت (001/0P<) (جدول 1).

در هر سه گشتاور بستن Ncm 10، 20 و 35، از محیط خشک به محیط آغشته به بزاق و محیط پر شده از بزاق، میانگین گشتاور باز کردن اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای به تدریج و به طور معنی‏داری افزایش می‏یافت (001/0P<). (جدول 1 تا 3). در هر سه گشتاوربستن Ncm 10، 20 و 35، میانگین گشتاور لازم برای باز کردن اباتمنت‏های ®Solid بیشتر از® Synocta بود (001/0P<) (جدول 1 تا 3). آزمون One-sample test نشان داد که در هر سه محیط و در هر سه گشتاور بستن، مقدارگشتاور باز کردن در اباتمنت‏های Synocta® به طور معنی‏داری کمتر از گشتاور بستن آنها بوده است. همچنین دردو محیط آغشته به بزاق و پر شده از بزاق در دو گشتاور بستن Ncm35 و20 میانگین گشتاور باز کردن اباتمنت‏های Solid® از گشتاور بستن آنها به طور معنی‏داری بیشتر بود (05/0P<) (جدول 4).

 

 جدول 1 : میانگین گشتاور لازم برای باز کردن اباتمنت‏ها به تفکیک نوع محیط برای گشتاور بستن NCm10

نوع اباتمنت

نوع محیط

 خشک

آغشته به بزاق

پر شده از بزاق

یک قطعه‏ای (Solid®)

31/0±18/9

39/0±57/9

78/0±07/10

دو قطعه‏ای ((Synocta®

32/0± 35/7

75/0±19/8

81/0±45/8

اثر محیط:

اثر اباتمنت:

اثر متقابل:

001/0P<

001/0P<

358/0P=

77/20F=

99/62F=

06/1F=

 

             

 

 

جدول 2 : میانگین گشتاور لازم برای باز کردن اباتمنت‏ها به تفکیک نوع محیط برای گشتاور بستن NCm20

نوع اباتمنت

نوع محیط

 خشک

آغشته به بزاق

پر شده از بزاق

یک قطعه‏ای (Solid®)

13/1±76/34

57/1±54/37

74/2±92/39

دو قطعه‏ای ((Synocta®

46/1±38/30

86/1±18/32

31/1±35/33

اثر محیط:

اثر اباتمنت:

اثر متقابل:

001/0P<

001/0P<

30/0P=

63/58F=

59/69F=

88/3F=

 

             

 

جدول 3 : میانگین گشتاور لازم برای باز کردن اباتمنت‏ها به تفکیک نوع محیط برای گشتاور بستن NCm35

نوع اباتمنت

نوع محیط

 خشک

آغشته به بزاق

پر شده از بزاق

یک قطعه‏ای (Solid®)

09/1±47/19

64/0±54/20

71/1±47/21

دو قطعه‏ای ((Synocta®

87/0±50/16

97/0±96/17

01/1±98/18

اثر محیط:

اثر اباتمنت:

اثر متقابل:

001/0P<

001/0P<

346/0P=

79/26F=

83/60F=

71/0F=

 

             

 

جدول 4 : مقایسه مقادیر گشتاور باز کردن اباتمنت‏ها با گشتاور‏های بستن آنها (مقادیر ثابت NCm 35 و20 و10)

نوع محیط

نوع اباتمنت

گشتاور بستن

مقدار ثابت

گشتاور باز کردن

انحراف معیار ± میانگین

نتیجه آزمون

One sample test

خشک

یک قطعه‏ای (Solid®)

10

31/0±18/9

NS

20

09/1±47/19

NS

35

13/1±76/34

NS

دو قطعه‏ای

((Synocta®

10

32/0± 35/7

NS

20

87/0±50/16

NS

35

46/1±38/30

NS

آغشته به بزاق

یک قطعه‏ای (Solid®)

10

39/0±57/9

NS

20

64/0±54/20

S

35

57/1±54/37

S

دو قطعه‏ای

((Synocta®

10

75/0±19/8

NS

20

97/0±96/17

NS

35

86/1±18/32

NS

پر شده از بزاق

یک قطعه‏ای (Solid®)

10

78/0±07/10

NS

20

71/1±47/21

S

35

74/2±92/39

S

دو قطعه‏ای

((Synocta®

10

81/0±45/8

NS

20

01/1±98/18

NS

35

31/1±35/33

NS

S : وجود تفاوت معنی‏دار (P<0.05)

NS : عدم وجود تفاوت معنی‏دار

 

 نمودار 1: میانگین گشتاور لازم برای باز کردن اباتمنت‏ها به تفکیک نوع محیط و نوع اباتمنت برای گشتاورهای بستن NCm 35 و20، 10

 

 


 بحث

بر اساس نتایج این مطالعه، در هر دو گروه اباتمنت یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای و همچنین در سه محیط متفاوت با تغییر محیط از خشک به محیط آغشته به بزاق و محیط پر شده از بزاق، میانگین گشتاور لازم برای باز کردن اباتمنت‏ها افزایش می‏یافت.

Nigro و همکارانش(10) گشتاور لازم برای باز کردن پیچ اباتمنت‏های زیرکونیای دوقطعه‏ای را در دو حالت خشک و مرطوب (بزاق مصنوعی) مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که نیروی لازم برای باز کردن اباتمنت‏هایی که روزه‏های داخل ایمپلنت با بزاق مصنوعی آلوده شده بودند، به طور معنی‏داری بیشتر از نمونه‏هایی بود که در حالت خشک محکم شده بودند (Ncm31/5 در مقابل Ncm 27/5). Saliba و همکارانش(19) نیز مطالعه ای را جهت تعیین میزان گشتاور لازم برای شل کردن پیچ اباتمنت انجام دادند. در این مطالعه هگزاگون اباتمنت‏ها برداشته شد و از پیچ‏های تیتانیومی پوشانده شده با لوبریکانت جامد و بدون لوبریکنت استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان گشتاور لازم برای شل کردن پیچ‏های تیتانیومی پوشانده شده با لوبریکانت جامد به طور معنی‏داری از نوع دیگر بیشتر بوده است. Guda و همکاران(13) در یک مطالعه به روش اجزاء محدود (FEM) نشان دادند که مقادیر Preload پیچ اباتمنت در محیط آغشته به لوبریکنت بیشتر از محیط خشک می‏باشد.

 Tzenakisو همکاران(21) نیز نشان دادند که تکرار عمل محکم کردن پیچ در حضور بزاق منجر به Preload بالاتر در پیچ‏های پروتزی می‏شود. هر چند که این تحقیق بر روی پیچ محکم کننده پروتزی انجام گرفته است (نه پیچ محکم کننده اباتمنت) و به علاوه از پیچ از جنس طلا استفاده شده است؛ در حالی که امروزه اکثر پیچ‏های محکم کننده از جنس تیتانیوم و یا آلیاژهای آن می‏باشد.

مطالعات ذکر شده فوق نتایج تحقیق حاضر را تایید می‏کند، با این حال Norton (22) در مقادیر گشتاور باز کردن بین دو محیط خشک و آلوده به بزاق تفاوت معنی‏داری را به دست نیاوردند. تفاوت در نتایج مطالعه ذکر شده قبلی با سایر مطالعات می‏تواند به تفاوت روش اندازه گیری نسبت داده شود زیرا آنها وسیله‏ای را طراحی کردند که در آن از Strain gauge برای اندازه گیری مقدار گشتاور باز کردن استفاده شده بود در حالی که در مطالعه حاضرمانند بسیاری مطالعات مشابه برای اندازه گیری گشتاور باز کردن، تورک متر دجیتال به کار رفته است. همچنین Jorn و همکاران(20) اخیرا در یک مطالعه به روش اجزا محدود نشان دادند که کاهش ضریب اصطکاکی بین پیچ و سطح داخلی ایمپلنت ناشی از نفوذ بزاق می‏تواند در موقع اعمال نیرو به افزایش استرس در گردن ایمپلنت منجر شود و باید از نفوذ بزاق جلوگیری شود. مقدار Preload توسط جنس پیچ نیز تحت تاثیر قرار می‏گیرد. جنس پیچ استفاده شده در این مطالعه تیتانیوم بود که ضریب اصطکاک بالاتری نسبت به موادی مانند طلا دارد.(23) این احتمال وجود دارد که اگر در این مطالعه از پیچ طلا استفاده می‏شد مقادیر تورک بازکردن بالاتری به دست می‏آمد.

در تحقیق حاضر مقادیر نیروی باز کردن در هر دو نوع اباتمنت Synocta®) و ®Solid) به ترتیب از محیط خشک، به محیط آغشته به بزاق و محیط پر شده از بزاق افزایش یافت. این یافته می‏تواند به این واقعیت نسبت داده شود که در محیط پر شده از بزاق در مقایسه با محیط آغشته به بزاق، احتمال رسیدن ماده لوبریکنت به تمام رزوه‏های عمقی و داخلی فیکسچر ایمپلنت بیشتر می‏شود.

در این تحقیق مشابه مطالعات دیگر، مقدار گشتاور باز کردن در اباتمنت‏های دو قطعه‏ای Synocta®)) کمتر از گشتاور بستن آنها بوده است. این یافته با نتایج سایر مطالعات مطابقت دارد که اجزای ضد چرخش و به طور معنی‏دار نقشی در افزایش Preload ندارند چرا که اگر چنین بود اباتمنتی که با گشتاور NCm 35 و 20 و 10 بسته می‏شد، به طور معنی‏داری با مقادیر تورک بالاتر از NCm 35 و20، 10 باز می‏شد.(25-23)

در گروه اباتمنت Solid® نیز تنها در گروه پر شده با بزاق و آغشته به بزاق در دوگشتاور NCm 35 و20 مقادیر گشتاور باز کردن از مقادیر گشتاور بستن آنها بیشتر بود. این افزایش در گشتاور باز شدن را می‏توان به خصوصیت ساختاری اباتمنت‏های Solid® نسبت داد که در طی محکم شدن، در نواحی طوق، اباتمنت با دیواره‏های متباعد داخلی فیکسچر ایمپلنت مماس و محکم می‏شود و باقی ماندن اصطکاک در بین این دو سطح، در تقویت Preload موثر می‏باشد. به این تماس یکنواخت و تطابق دیواره‏ای، Cold Welding اطلاق می‏گردد.(27و26و22) با این حال، Norton(22) نشان داد که در سطوح گشتاور بستن کلینیکی، هم در شرایط خشک و هم در شرایطی که اجزا با بزاق مصنوعی آغشته می‏شوند، گشتاور باز کردن 90-80% گشتاور بتن می‏باشد و  Cold Weldingرخ نمی‏دهد. همچنین Pintinha و همکاران(28) در مطالعه‏ای که اثر بارهای مکانیکی را بر گشتاور باز کردن اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای بررسی کردند، نشان دادند در تمام اباتمنت‏های مورد مطالعه گشتاور باز کردن کمتر از گشتاور بستن می‏باشد. آنها نتیجه گیری کردند Cold Welding رخ نمی‏دهد.

از آنجایی که در اباتمنت‏های دو قطعه‏ای وجود جزء ضدچرخش اکتاگون داخلی، و در نوع یک قطعه‏ای، وجود اصطکاک در دیواره‏های داخلی بین اباتمنت- ایمپلنت (Morse taper) عوامل موثر در جلوگیری از شل شدن اباتمنت ذکر شده‏اند، در مطالعه حاضر هر دو نوع اباتمنت مورد بررسی قرار گرفت که از این نظر با سایر مطالعات متفاوت می‏باشد. به علاوه، در اکثر مطالعات تنها دو محیط خشک و مرطوب (بزاق) بررسی شده است. چون در شرایط کلینیکی غیر از حالت خشک، ممکن است برای حفره داخلی و رزوه‏های ایمپلنت، دو حالت آغشته به بزاق (مرطوب) و یا کاملاً پر شده از بزاق ایجاد شود، لذا برای شرایط آزمایش در این مطالعه سه محیط خشک، آغشته به بزاق و پر شده از بزاق تعریف شد که در سایر مطالعات موجود این موضوع لحاظ نشده بود.

از آنجا که مطالعه حاضر در شرایط استاتیک انجام شده است، پیشنهاد می‏شود در تحقیقات بعدی با اعمال سیکل‏های نیرو و حرارتی شرایط نزدیک‏تری به شرایط کلینیکی ایجاد نمود، چرا که شاید در این شرایط و تحت نیرو‏های ضربه‏ای و سیکلیک اکلوزالی، نتایج از نظر مقاومت به شل شدن بین دو نوع اباتمنت دو قطعه‏ای و یک قطعه‏ای با آنچه در این مطالعه حاصل شده است، متفاوت باشد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد در اباتمنت‏های یک قطعه‏ای و دو قطعه‏ای، به ترتیب آغشته شدن پیچ اباتمنت با بزاق و پرشدن حفره داخلی فیکسچر با بزاق گشتاور لازم برای باز کردن پیچ اباتمنت را افزایش می‏دهد. همچنین در گشتاور بستن یکسان گشتاور لازم برای بازکردن اباتمنت‏های یک قطعه‏ای بیشتر از دوقطعه‏ای می‏باشد.

تشکر و قدردانی

این طرح با پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کد پژوهشی 900123) انجام گردیده است، که به این وسیله، مراتب سپاس پژوهشگران ابراز می‏گردد. نتایج به دست آمده از این تحقیق برگرفته از پایان نامه دوره عمومی دندانپزشکی است که با شماره 2521 در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی مشهد به ثبت رسیده است.

 1. Balshi TJ, Hernandez RE, Pryszlak MC, Rangert B. A comparative study of one implant versus two replacing a single molar. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11(3): 372-8.
 2. Jemt T, Laney WR, Harris D, Henry PJ, Krogh PH Jr, Polizzi G, et al. Osseointegrated implants for single tooth replacement: A 1-year report from a multicenter prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 1991; 6(1): 29-36.
 3. Jemt T, Lekholm U, Gröndahl K. 3-year follow-up study of early single implant restorations ad modum Branemark. Int J Periodont Restor Dent 1990; 10(5): 340-9.
 4. Jung RE, Pjetursson BE, Glauser R, Zembic A, Zwahlen M, Lang NP. A systematic review of the 5-year survival and complication rates of implant-supported single crowns. Clin Oral Implants Res 2008; 19(2):
  119-30.
 5. Theoharidou A, Petridis HP, Tzannas K, Garefis P. Abutment screw loosening in single-implant restorations: A systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2008; 23(4): 681-90.
 6. Jemt T, Johansson J. Implant treatment in the edentulous maxillae: A 15-year follow-up study on 76 consecutive patients provided with fixed prostheses. Clin Implant Dent Relat Res 2006; 8(2): 61-9.
 7. Kreissl ME, Gerds T, Muche R, Heydecke G, Strub JR. Technical complications of implant-supported fixed partial dentures in partially edentulous cases after an average observation period of 5 years. Clin Oral Implants Res 2007; 18(6): 720-6.
 8. Byrne D, Jacobs S, O’Connell B, Houston F, Claffey N. Preloads generated with repeated tightening in three types of screws used in dental implant assemblies. J Prosthodont 2006; 15(3): 164-71.
 9. Yao KT, Kao HC, Cheng CK, Fang HW, Yip SW, Hsu ML. The effect of clockwise and counterclockwise twisting moments on abutment screw loosening. Clin Oral Implants Res 2012; 23(10): 1181-6.
 10. Nigro F, Sendyk CL, Francischone CE. Removal torque of zirconia abutment screws under dry and wet conditions. Braz Dent J 2010; 21(3): 225-8.
 11. Tsuge T, Hagiwara Y. Influence of lateral-oblique cyclic loading on abutment screw loosening of internal and external hexagon implants. Dent Mater J 2009; 28(4): 373-81.
 12. Winkler S, Ring K, Ring JD, Boberick KG. Implant screw mechanics and the settling effect: Overview. J Oral Implantol 2003; 29(5): 242-5.
 13. Guda T, Ross TA, Lang LA, Millwater HR. Probabilistic analysis of preload in the abutment screw of a dental implant complex. J Prosthet Dent 2008; 100(3): 183-93.
 14. Byrne D, Jacobs S, O'Connell B, Houston F, Claffey N. Preloads generated with repeated tightening in three types of screws used in dental implant assemblies. J Prosthodont 2006; 15(3): 164-71.
 15. Haack JE, Sakaguchi RL, Sun T, Coffey JP. Elongation and preload stress in dental implant abutment screws. Int J Oral Maxillofac Implants 1995; 10(5): 529-36.
 16. Stüker RA, Teixeira ER, Beck JC, da Costa NP. Preload and torque removal evaluation of three different abutment screws for single standing implant restorations. J Appl Oral Sci 2008; 16(1): 55-8.
 17. Park JK, Choi JU, Jeon YC, Choi KS, Jeong CM. Effects of abutment screw coating on implant preload. J Prosthodont 2010; 19(6): 458-64.
 18. Byrne D, Jacobs S, O'Connell B, Houston F, Claffey N. Preloads generated with repeated tightening in three types of screws used in dental implant assemblies. J Prosthodont 2006; 15(3): 164-7.
 19. Saliba FM, Cardoso M, Torres MF, Teixeira AC, Lourenço EJ, Telles Dde M. A rationale method for evaluating unscrewing torque values of prosthetic screws in dental implants. J Appl Oral Sci 2011; 19(1): 63-7.
 20. Jörn D, Kohorst P, Besdo S, Rücker M, Stiesch M, Borchers L. Influence of lubricant on screw preload and stresses in a finite element model for a dental implant. J Prosthet Dent 2014 Feb 13. [Epub ahead of print].
 21. Tzenakis GK, Nagy WW, Fournelle RA, Dhuru VB. The effect of repeated torque and salivary contamination on the preload of slotted gold implant prosthetic screws. J Prosthet Dent 2002; 88(2): 183-91.
 22. Norton MR. Assessment of cold welding properties of the internal conical interface of two commercially available implant systems. J Prosthet Dent 1999; 81(2): 159-66.
 23. Cardoso M, Torres MF, Lourenço EJ, de Moraes Telles D, Rodrigues RC, Ribeiro RF. Torque removal evaluation of prosthetic screws after tightening and loosening cycles: An in vitro study. Clin Oral Implants Res 2012; 23(4): 475-80.
 24. Cibirka RM, Nelson SK, Lang BR, Rueggeberg FA. Examination of the implant-abutment interface after fatigue testing. J Prosthet Dent 2001; 85(3): 268-75.
 25. Tsuge T, Hagiwara Y. Influence of lateral-oblique cyclic loading on abutment screw loosening of internal and external hexagon implants. Dent Mater J 2009; 28(4): 373-81.
 26. Cehreli MC, Akça K, Iplikçioğlu H, Sahin S. Dynamic fatigue resistance of implant-abutment junction in an internally notched morse-taper oral implant: Influence of abutment design. Clin Oral Implants Res 2004; 15(4): 459-65.
 27. Sutter F, Weber HP, Sorensen J, Belser U. The new restorative concept of the ITI dental implant system: Design and engineering. Int J Periodont Rest Dent 1993; 13(5): 409-31.
 28. Pintinha M, Camarini ET, Sábio S, Pereira JR. Effect of mechanical loading on the removal torque of different types of tapered connection abutments for dental implants. J Prosthet Dent 2013; 110(5): 383-8.