دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، تیر 1387 
بررسی میزان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص زیبایی دندانی در دانش آموزان ١۸–١۴ ساله شهر شیراز در سال ١٣٨٦

صفحه 143-150

10.22038/jmds.2008.1327

مرتضی عشاق؛ شهلا مومنی دانایی؛ سیده مریم امیدخدا؛ زهره برهان حقیقی؛ امیرعلی کرمی فر؛ یاسر کردگاری


گزارش مورد

گزارش سه مورد گرانولر سل تومور در زبان

صفحه 179-182

10.22038/jmds.2008.1331

زهرا دلاوریان؛ عباس جوادزاده؛ مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم