دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، فروردین 1387 

گزارش مورد

گزارش دو مورد لشمانیازیس لب

صفحه 87-94

10.22038/jmds.2008.1344

آتس سا پاک فطرت؛ شادی ثقفی؛ مریم مشاوری نیا