بررسی بروز انکو پروتئین TP53 در کارسینوم موکواپی درموئید غدد بزاقی و ارتباط آن با Grading

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه آسیب شناسی بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 مربی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

4 دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Evaluation of TP53 Oncoprotein Expression in Mucoepidermoid Carcinoma of Salivary Glands and it's Relation with Grading

نویسندگان [English]

  • Jahanshah Salehinejad 1
  • Nooreh Sharifi 2
  • AliReza Momeni 3
  • Setareh Shojaee 4
1 Associate Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Pathology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Instructor, Dept of Oral & Maxillofacial Pathology, Dental School, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 Postgraduate Student, Dept of Pathology, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran