گزارش دو مورد لشمانیازیس لب

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دستیار تخصصی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Lip Leishmaniasis (2 Case Reports)

نویسندگان [English]

  • Atessa Pakfetrat 1
  • Shadi Saghafi 2
  • Maryam Moshaverinia 3
1 Assistant Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Post-Graduate Student, Dept of Oral medicine, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran