بررسی شیوع برخی از علل بروز اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در گروهی از زنان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار گروه بیوشیمی بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Some of the Temporomandibular Disorder Etiologic Factors in Women Referred to Mashhad Dental School

نویسندگان [English]

  • Aazamsadat Madani 1
  • MohammadReza Sabooni 2
  • Ali Abdinezhad 3
1 Associate Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Dept of Biochemistry Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran