بررسی آزمایشگاهی تطابق لبه ای دو ماده رتروگرید MTA) تیره و سمان پرتلند) توسط میکروسکوپ الکترونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک

3 استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

An Invitro Comparative Study of Marginal Adaptation of Two Retrograde Materials (Gray MTA and Portland Cement) by SEM

نویسندگان [English]

  • Maryam Bidar 1
  • Saeed Moradi 1
  • Salma Bidad 2
  • Hamid Jafarzadeh 3
  • Habibollah Esmaily 4
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Dentist
3 Assistant Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Dept of Community Medicine and Public Health, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran