دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-112 
5. بررسی مقایسه ای دانش، عملکرد و نگرش مسئولین فنی و نظارت آنها بر کلینیک‌های عمومی و دندانپزشکی سطح شهر مشهد: یک مطالعه مقطعی

صفحه 44-53

10.22038/jmds.2021.49993.1926

جواد سرآبادانی؛ مهناز فضائلی؛ کیارش قزوینی؛ علی لبافچی؛ صدیقه کرباسی؛ ارمغان صالحی؛ عبدالله جوان


9. ارتباط بین آژنزی مولر سوم با سایر آنومالی های دندانی

صفحه 83-92

10.22038/jmds.2021.49442.1920

پرستو نامدار؛ آتنا شیوا؛ مهران ارمین؛ طهورا اعتضادی؛ رضاعلی محمدپور؛ علی آجیلیان