دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-112 
ارتباط بین آژنزی مولر سوم با سایر آنومالی های دندانی

صفحه 83-92

10.22038/jmds.2021.49442.1920

پرستو نامدار؛ آتنا شیوا؛ مهران ارمین؛ طهورا اعتضادی؛ رضاعلی محمدپور؛ علی آجیلیان