دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، مهر 1400 

گزارش مورد

گزارش یک مورد درمان ریشه موفق با سرامیک سرد

صفحه 309-313

10.22038/jmds.2021.52768.1956

جلیل مدرسی؛ زهرا المدرسی؛ راحله موسوی؛ علیرضا میرزائیان