دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تیر 1400 
تغییرات عملکرد بینی پس از جابجایی های ماگزیلا

صفحه 132-142

10.22038/jmds.2021.50451.1931

مجید حسینی ابریشمی؛ مژگان کاظمیان؛ علیرضا شیرزاده؛ شهرزاد دلشاد؛ سید حمیدرضا ابوتراب زاده