دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 84، فروردین 1392، صفحه 1-84 
2. تاثیر روش های ریلاینینگ (گرماپخت و فوری) بر روی میزان سیل کامی- خلفی

صفحه 11-18

10.22038/jmds.2014.436

نفیسه اسدزاده عقدائی؛ فوژان قربانیان فرد؛ مریم قره چاهی؛ احسان اعزاز


4. مقایسه فیلم‏های رادیوگرافی داخل دهانی با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی‏های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 27-36

10.22038/jmds.2014.434

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ فاطمه شاهسواری؛ محمد داودی؛ سیده سعیده محتوی پور


6. اثرات دوران قاعدگی بر شاخص‏های پریودنشیوم

صفحه 47-54

10.22038/jmds.2014.443

ناصر سرگلزایی؛ محمد حسن نجفی نشلی؛ مجیدرضا مختاری؛ نیره فصیحی فرد؛ الهام نیک؛ فاطمه فرازی


گزارش مورد

10. دندان‏های اضافه متعدد در بیمار غیر سندرومیک: گزارش مورد

صفحه 81-84

10.22038/jmds.2014.447

مجید عشق پور؛ رضا شاه اکبری؛ برات ا... شبان