دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 84، فروردین 1392، صفحه 1-84 
تاثیر روش های ریلاینینگ (گرماپخت و فوری) بر روی میزان سیل کامی- خلفی

صفحه 11-18

10.22038/jmds.2014.436

نفیسه اسدزاده عقدائی؛ فوژان قربانیان فرد؛ مریم قره چاهی؛ احسان اعزاز


مقایسه فیلم‏های رادیوگرافی داخل دهانی با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی‏های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 27-36

10.22038/jmds.2014.434

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ فاطمه شاهسواری؛ محمد داودی؛ سیده سعیده محتوی پور


اثرات دوران قاعدگی بر شاخص‏های پریودنشیوم

صفحه 47-54

10.22038/jmds.2014.443

ناصر سرگلزایی؛ محمد حسن نجفی نشلی؛ مجیدرضا مختاری؛ نیره فصیحی فرد؛ الهام نیک؛ فاطمه فرازی