دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 87، دی 1392، صفحه 271-362 
مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بزاق افراد سیگاری و غیرسیگاری دارای دنچرکامل

صفحه 281-290

10.22038/jmds.2013.1918

عباسعلی جعفری؛ محمد حسین لطفی کامران؛ آزاده حسین زاده؛ حسن عشوری؛ مینا گلبان


بررسی میزان قند خون ناشتا از طریق گلوکز بزاقی در بیماران دیابتی

صفحه 319-328

10.22038/jmds.2013.1919

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ اعظم قانعی؛ آزاده سلیمانیان