دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 87، دی 1392، صفحه 271-362 
2. مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بزاق افراد سیگاری و غیرسیگاری دارای دنچرکامل

صفحه 281-290

10.22038/jmds.2013.1918

عباسعلی جعفری؛ محمد حسین لطفی کامران؛ آزاده حسین زاده؛ حسن عشوری؛ مینا گلبان


6. بررسی میزان قند خون ناشتا از طریق گلوکز بزاقی در بیماران دیابتی

صفحه 319-328

10.22038/jmds.2013.1919

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ اعظم قانعی؛ آزاده سلیمانیان


مقاله پژوهشی

7. تأثیر دهانشویه کلرهگزیدین بر بروز استئیت آلوئولار به دنبال خارج نمودن دندان : یک کارآزمایی بالینی

صفحه 329-334

10.22038/jmds.2013.1883

کامران نصرتی؛ علی اکبر مقدم نیا؛ گل ناز پرنده؛ محبوبه خراشادی زاده