دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 96، فروردین 1395، صفحه 1-104 

گزارش مورد

میگزوفیبروم ادنتوژنیک فک پایین همراه با دندان مولر سوم رویش نیافته - گزارش مورد

صفحه 93-104

10.22038/jmds.2016.5814

مسعود حاتمی؛ آتس سا پاک فطرت؛ آدینه جوادیان لنگرودی؛ زهرا دلاوریان؛ امین راهپیما؛ نصرالله ساغروانیان؛ امیر حسین جعفریان