دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 99، زمستان 1395، صفحه 309-402 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر فاکتورهای اکسپوژر بر پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته

صفحه 309-316

نجمه انبیایی؛ علیرضا سنایی فرخی؛ سعید اخلاقی


2. مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

صفحه 317-324

سیدعلی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ کاظم فاطمی؛ محمد گرایلی؛ عبدالله جوان


3. بهبود خواص لومینسانس چینی دندانپزشکی با استفاده از سیلیکون کارباید

صفحه 325-334

میترا توکلی؛ سیدمحمدصادق نوربخش؛ فتح الله مضطرزاده؛ ازاده سپهوندی


7. بررسی حضور ژنوم ویروس HHV7 در ضایعات لیکن پلان دهانی به روش PCR

صفحه 365-370

پریچهر غلیانی؛ نگار صرافان؛ لاله امینی؛ میلاد علیخانی


9. مقایسه آزمایشگاهی شکست و تغییر شکل فایل های روتاری ProTaper Universal و Neoniti

صفحه 381-388

سیاوش موشخیان؛ حسین باقری؛ علی شهابی؛ مریم فرقانی


گزارش مورد

10. افزایش حجم غیر معمول فکین در بیمار مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه : یک گزارش مورد

صفحه 1-2

آتس سا پاک فطرت؛ زهره دلیرثانی؛ نجمه انبیایی؛ شادی ثقفی؛ صدیقه مدرس موسوی


11. ادونتودیسپلازی ژنرالیزه: گزارش مورد

صفحه 397-402

احسان وثوقی؛ محمدعلی صالحیان