دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 98، مهر 1395، صفحه 193-308 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر شیراز از علت‏ ها و درمان‏ های بوی بد دهان در سال 1393

صفحه 193-202

10.22038/jmds.2016.7098

راحله ابراهیمی؛ فاطمه لوایی؛ معصومه درویشی تفویضی؛ فاطمه رحمانی


2. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی کلاله زعفران بر روی میکروب های پاتوژن دهان (استرپتوکوک موتانس، لاکتوباسیل،کاندیدا آلبیکنس)

صفحه 203-212

10.22038/jmds.2016.7010

فرزانه بارانی کرباسکی؛ حسین حسین زاده؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز؛ هدی ولایتی پور؛ کیارش قزوینی؛ بهجت الملوک عجمی


3. مقایسه شدت درد پس از پاک سازی کانال با استفاده از فایل Reciproc و RaCe در پالپیت نکروزه

صفحه 213-222

10.22038/jmds.2016.7079

وحید زند؛ آیلا حسنی؛ امین سالم میلانی؛ کیوان علیازی؛ پردیس تهرانچی


8. مقایسه تأثیر شیرکاکائو و شیر ساده بر pH پلاک دندانی

صفحه 269-280

10.22038/jmds.2016.6889

پیوند معینی؛ فاطمه نمازی؛ فرهاد رئوفی؛ سارا زاهدی راد


11. گزارش یک مورد Palisaded Encapsulated Neuroma (PEN)در لثه لینگوال مندیبل

صفحه 303-308

10.22038/jmds.2016.6754

آرزو ریانی؛ صفورا سیفی؛ منصوره محمدی؛ فاطمه علی اکبر پور؛ زهرا علیزاده؛ سینا عرب شیبانی