دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 98، مهر 1395، صفحه 193-308 

مقاله پژوهشی

بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر شیراز از علت‏ ها و درمان‏ های بوی بد دهان در سال 1393

صفحه 193-202

10.22038/jmds.2016.7098

راحله ابراهیمی؛ فاطمه لوایی؛ معصومه درویشی تفویضی؛ فاطمه رحمانی


بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی کلاله زعفران بر روی میکروب های پاتوژن دهان (استرپتوکوک موتانس، لاکتوباسیل،کاندیدا آلبیکنس)

صفحه 203-212

10.22038/jmds.2016.7010

فرزانه بارانی کرباسکی؛ حسین حسین زاده؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز؛ هدی ولایتی پور؛ کیارش قزوینی؛ بهجت الملوک عجمی


مقایسه تأثیر شیرکاکائو و شیر ساده بر pH پلاک دندانی

صفحه 269-280

10.22038/jmds.2016.6889

پیوند معینی؛ فاطمه نمازی؛ فرهاد رئوفی؛ سارا زاهدی راد


گزارش یک مورد Palisaded Encapsulated Neuroma (PEN)در لثه لینگوال مندیبل

صفحه 303-308

10.22038/jmds.2016.6754

آرزو ریانی؛ صفورا سیفی؛ منصوره محمدی؛ فاطمه علی اکبر پور؛ زهرا علیزاده؛ سینا عرب شیبانی