دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 88، فروردین 1393 

گزارش مورد

تشخیص یک مورد بیماری سلیاک بر مبنای تظاهرات دهانی

صفحه 85-92

10.22038/jmds.2014.1992

هومن مسنن مظفری؛ پگاه مسنن مظفری؛ پریچهر مسنن مظفری؛ آتس سا پاک فطرت؛ مریم امیر چقماقی؛ مجید صنعت خانی؛ کامران غفارزادگان؛ شیلان صلاح