دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

خواص مکانیکی و ضد میکروبی سمان گلاس آیونومر حاوی پروپولیس ایرانی

صفحه 188-198

10.22038/jmds.2022.59140.2073

سید مصطفی ابطحی؛ رحیمه مهربان؛ حسین باقری؛ محسن فتحی نجفی؛ ندا اسلامی


مقایسه تأثیر آنتی باکتریال سه روش مختلف تمیز کردن ریتینرهای Hawley و Essix

صفحه 211-221

10.22038/jmds.2022.61062.2108

مریم امیدخدا؛ نیلوفر نوری؛ هادی فارسیانی؛ کبری سلیمیان؛ ندا اسلامی