دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-87 
بررسی سطح کورتیزول و آلفا-آمیلاز بزاق در مبتلایان به زبان جغرافیایی

صفحه 65-71

10.22038/jmds.2022.57928.2054

لیلا فرهادملاشاهی؛ زهره دلیر ثانی؛ سعیده سلیمی؛ سمانه شهابی نژاد