دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تیر 1401 

مقاله مروری و متاآنالیز

پرینترهای سه بعدی و کاربرد آن در ساخت پروتزهای دندانی: مرور سیستماتیک

صفحه 112-134

10.22038/jmds.2022.58089.2055

سید شجا ع الدین شایق؛ سید محمد رضا حکیمانه؛ هدیه درخشی