دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، مهر 1388 
مقایسه استحکام خمشی دو روش لحیم‏کاری معمولی و Cast to در پروتزهای ثابت با استفاده از فلزات بیس

صفحه 223-230

10.22038/jmds.2009.1268

مریم رضایی دستجردی؛ جلیل قنبرزاده؛ محمدرضا صابونی؛ کامران امیریان؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی اثر پلی‏مورفیسم ژن سایتوکاین های پیش‏التهابی در بیماری پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه

صفحه 231-240

10.22038/jmds.2009.1269

احمدرضا عبادیان؛ مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ جلیل توکل افشاری؛ ناصر سرگلزایی؛ سلمان قره گزلو؛ اعظم بروک؛ مژگان شیرخانی


بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

صفحه 241-246

10.22038/jmds.2009.1270

کاظم فاطمی؛ سید علی بنی هاشم راد؛ محمد توحیدی؛ سید حسین حسینی