دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، خرداد 1388 
بررسی اکسفولیاتیو سیتولوژی سلول های اپی تلیالی مخاط گونه در بیماران مبتلا به دیابت

صفحه 47-52

10.22038/jmds.2009.1291

حمید رضا عبدالصمدی؛ محسن شاه طاهری؛ حامد مرتضوی؛ شرمین عبداله زاده؛ رضا زارع؛ محمد واحدی