دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-100 
ارزیابی سن مراحل تکاملی دندان‏های دائمی فک پایین با روش Demirjian

صفحه 9-16

10.22038/jmds.2011.974

ماهرخ ایمانی مقدم؛ علی باقرپور؛ الهه توحیدی؛ ماندانا عین القضاتی


گزارش مورد

گزارش یک مورد کندروسارکوما در ناحیه سمفیز فک پائین

صفحه 59-64

10.22038/jmds.2011.980

آتس سا پاک فطرت؛ شادی ثقفی؛ حسین حسینی زارچ؛ مجید رضا مختاری؛ سید امیر سیدی؛ فاطمه فرازی