دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، فروردین 1396 
بررسی تاثیر وارنیش چای سبز بر عمق پوسیدگی دندان در اطراف براکت‌ های ارتودنسی

صفحه 21-30

10.22038/jmds.2017.8367

زهرا خاموردی؛ امیر فرهنگ میراسماعیلی؛ فهیمه دانشیار؛ طیبه تولیت؛ محمدیوسف علیخانی؛ محمد مقدسی امیری


ارزیابی رابطه بین میزان سایش مینای دندان و خشونت سطحی سرامیک های دندانی

صفحه 51-60

10.22038/jmds.2017.8369

فرناز فیروز؛ بیژن حیدری؛ فریبرز وفایی؛ علیرضا سلطانیان؛ حنیف الله بخشی؛ حمیدرضا سلیمانی مهر