بررسی تاثیر وارنیش چای سبز بر عمق پوسیدگی دندان در اطراف براکت‌ های ارتودنسی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات دندان دندانپزشکی، گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات دندان دندانپزشکی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم طبیعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

6 دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه:انجام درمان ارتودنسی می‌تواند عامل مهمی برای ایجاد پوسیدگی‌ های اولیه باشد. با توجه به خواص ضدپوسیدگی چای سبز، مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی وارنیش آن در پیش‌‌گیری از پوسیدگی‌ های ناشی از ارتودنسی ثابت طراحی شد.
مواد و روش‌ ها:در این مطالعه تجربی، تعداد 45 دندان پره مولر سالم انتخاب و پس از قرار دادن براکت بر روی آن‌ ها به طور تصادفی، به 3 گروه مساوی (15N=) تقسیم شدند. در گروه اول (گروه کنترل)، دندان‌ ها هیچ درمانی دریافت نکردند. در گروه دوم، وارنیش چای سبز در یک دوره 21 روزه، 48 ساعت یکبار در اطراف براکت‌ ها اعمال شد. در گروه سوم، وارنیش چای سبز در یک دوره 21 روزه، 24 ساعت یکبار در اطراف براکت‌ ها اعمال شد. پس از این دوره 21 روزه، مقاطع 40 میکرونی، سرویکالی‌تر از محل قرارگیری براکت‌ ها تهیه و جهت بررسی پوسیدگی، میانگین عمق ضایعات بر حسب میکرومتر در 3 نقطه به فاصله 500 میکرونی از هم با استفاده از نور پلاریزه، اندازه‌گیری شد. داده‌ ها توسط نرم‌افزار SPSS آزمون آماری ناپارامتریک کروسکال والیس و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی دار 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ ها:میانگین و انحراف معیار عمق پوسیدگی گروه اول تا سوم به ترتیب 72/290±03/452، 92/92±91/44 و صفر میکرون بود. گروه اول و سوم به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عمق پوسیدگی را دارا بودند. میانگین عمق پوسیدگی در گروه‌ های دوم و سوم تفاوت معنی‌داری نسبت به هم نداشتند (878/0P=)؛ ولی گروه‌ های اول و دوم و همچنین گروه‌ های اول و سوم اختلاف معنی‌داری با یکدیگر داشتند (001/0>P).
نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد وارنیش چای سبز در گروه  های مورد مطالعه موجب کاهش معنی دار پوسیدگی دندان در اطراف براکت‌ های ارتودنسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Green Tea Varnish Efficacy on Dental Caries Depth around the Orthodontic Brackets

نویسندگان [English]

 • Zahra Khamverdi 1
 • Amir Farhang Mir-Esmaeili 2
 • Fahimeh Daneshyar 3
 • Tayebeh Toliat 4
 • Mohammad Yousef Alikhani 5
 • Mohammad Moghadasi Amiri 6
1 Professor, Dental Research Center, Dept of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Professor, Dental Research Center, Dept of Ortodontics, School of Dentistry, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3 Postgraduate Student of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 Associate Professor, Dept of Industrial Pharmaceutical Laboratory, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Dept of Microbiology, Medical School, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
6 PhD Student of Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Implementing orthodontic treatment can cause severe caries in teeth in the shape of light spot. The present study planned to evaluate the ability of green tea varnish in the prevention of caries caused by fixed orthodontic.
Materials & Methods: In the present experimental study, a total number of 45 premolar healthy teeth were selected and categorized into 3 equal groups (N=15) after placing brackets on them. Group 1 (control group): after placing brackets, teeth received no treatment. Group 2: green tea varnish was applied around the brackets in 48 hours intervals for a 21 days period of time. Group 3: green tea varnish was applied around the brackets in 24 hours intervals for a 21 days period of time. After this period, the 40 Micron sections were prepared cervical than the location of the brackets in order to study the avarage of caries depth in micrometers using polarized light in three points at a distance of 500 Micron from each other. The measurment data were analyzed by the SPSS 16.0 software using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney nonparametric statistical tests. A significance level of 0.05% was considered.
Results: The average and standard deviation of the caries depth in groups 1, 2, and 3 is 452.03±290.72, 44.91±92.92 and zero respectively. The control group have the most caries depths compared to other groups. Results of groups 1 and 2 had no significant differenc (P=0.878); but, the groups 1 and 2 and also grous 1 and 3 had significant difference with each other (P<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that the utilization of green tea varnish in 21-day period at 24 and 48 hours intervals reduces tooth caries around the orthodontic brackets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • green tea
 • varnish
 • fixed orthodotics
 • white spot

مقدمه

پوسیدگی دندان یکی از شایع­ترین بیماری­ های مزمن در ج هان می باشد.(1) فلور های باکتریایی که با پوسیدگی دندان و حفره­ های عمقی عاجی مرتبط است، بیشترگونه  های استرپتوکوکوس موتانس، لاکتوباسیل، Bifidobacterum و Atobiom هستند(2) که در اثر متابولیسم خود منجر به تولید اسید می‌شوند.(3)عوامل بسیاری موجب ایجاد پوسیدگی می شوند. انجام درمان  های ارتودنسی یکی از عوامل مستعدکننده پوسیدگی است و میزان شیوع پوسیدگی در بین افرادی که ارتودنسی کرده اند بین 16 تا 89 درصد گزارش شده است.(5و4) شایع‌ترین نوع پوسیدگی بعد از درمان  های ارتودنسی White spot یا لکه سفید نام دارد که علت عمده بروز آن محدودیت در کنترل پلاک تجمع یافته در اطراف و زیر دستگاه‌ های ارتودنسی می‌باشد. علاوه بر پوسیدگی دندان‌ ها، این لکه‌ های سفید تأثیر منفی بر روی ظاهر فرد داشته و زیبایی لبخند را خدشهدار میکنند و می‌توانند موفقیت ن هایی درمان‌ های ارتودنسی را به خطر بیاندازند.(6) مطالعات نشان داد هاند که استفاده از وارنیش فلوراید می تواند باعث کاهش ۳۳ درصدی میزان پوسیدگی شود.(7) همچنین ثابت شده است که به علت ماندگاری و کاربرد آسان و سریع، وارنیش بهتر از ژل فلوراید سبب کاهش پوسیدگی‌ های دندانی می­شود.(8) گزینه مطرح دیگر در این زمینه استفاده از وارنیش‌ های ساخته شده از مواد طبیعی می‌باشد که باید تمام ویژگی‌ های مطلوب جهت استفاده برای این امر را داشته باشد.

چای سبز با نام علمی Camellia Sinensis،به دلیل داشتن موادی مانند کاتچین ضدسرطان، آنتی‌اکسیدان، ضدالت هاب و دارای خواص دارویی مفید می‌باشند.(9) مکانیسم  های مختلفی، خاصیت ضدپوسیدگی آن را مشخص نموده اند.(10) بدیهی است مدت زمان در معرض قرار گرفتن دندان توسط این ماده بر اثر ضدپوسیدگی‌زایی آن تاثیر مثبتی دارد. لذا استفاده از شکلی از عصاره چای سبز که بتواند مدت در معرض قرارگرفتن دندان توسط این ماده را افزایش دهد، شرایط مناسبی را برای بهره بردن از این اثر مفید فراهم می­نماید.(11)

در مطالعه Nartozki و همکاران(12) و همچنین عراقی زاده و همکاران(13) تاثیر م هاری عصاره چای سبز بر روی باکتری‌ هایی که موجب پوسیدگی می­شوند، مورد تایید قرار گرفته است.

Ferrazzano و همکاران(14) نیز در مطالعه­ In vivo، اثر ضدمیکروبی عصاره­ چای سبز بر میکروفلور پوسیدگی­زا را مورد بررسی قرار دادند. استفاده از وارنیش نسبت به محلول و د هان‌شویه مدت اکسپوژر بیشتری را فراهم می‌کند.(15) مطالعات قبلی در مورد کاربرد وارنیش چای سبز وجود نداشت، لذا در این مطالعه وارنیش چای سبز تهیه و تاثیر آن بر عمق پوسیدگی دندان در اطراف براکت  های ارتودنسی بررسی شد. فرضیه صفر در این مطالعه، عدم تاثیر وارنیش چای سبز بر عمق پوسیدگی مینای دندان  های ارتودنسی شده بود.

مواد و روش  ها

در این مطالعه تجربی، جهت آماده سازی دندان  ها، 100 دندان پرمولر که در چند ماه گذشته به علت ارتودنسی، بیماری پریودنتال و یا به هدف درمان‌ های پروتز در مطب‌ های خصوصی و مراکز دندان‌پزشکی کشیده شده و بدون پوسیدگی، ترک یا ترمیم قبلی بودند، جمع آوری شدند. دندان­ ها بلافاصله پس از کشیده شدن برای جلوگیری از رشد باکتری‌ ها در دمای اتاق و ضدعفونی شدن، در محلول فرمالین ١٠ درصد (Shahid ghazi Co., Tabriz, Iran) نگهداری شدند. بعد از یک هفته، سطوح دندان­ ها از نسوج نرم، دبری و جرم با کورت پریودنتال (Juya, Kashmir, Pakistan)، پامیس بدون فلوراید (Golchadent Co., Karaj, Iran) و رابرکپ (Manufactured by Kerr California, USA) تمیز شدند.(16) ٢۴ ساعت قبل از شروع کار، سطح تاجی دندان‌ ها با استفاده از استریو میکروسکوپ (Nikon Eclip E 600, Tokyo, Japan) با بزرگنمایی ٢٠ برابر مشاهده شدند. معیار ورود به مطالعه، دندان‌ های سالم بدون ترک، پوسیدگی و آنومالی‌ های مادرزادی بود که از بین آن ها، 45 دندان سالم انتخاب شد.

سطح باکال نمونه‌ ها با اسید فسفریک 35 درصد (Unitek Etching Gel, 3M, Monrovia, USA) به مدت 30 ثانیه اچ شده و بعد از 30 ثانیه شستشو با آب، به مدت 20 ثانیه این سطح توسط بخار هوای بدون روغن خشک شد تا یک نمای سفید گچی ظاهر شود. پرایمر Transbond XT (3M, Monrovia, USA) مطابق با دستورات کارخانه سازنده به کار رفته و برای مدت 20 ثانیه با یک دستگاه لایت کیور ‌ هالوژن(Elipar Freelight, 3M, Seefeld, Bavaria, Germany) با توان تقریباً 620 که میزان شدت آن توسط رادیومتر اندازه­گیری شده بود) تحت تابش قرار گرفت.(18و17) سپس، یک لایه نازک از کامپوزیت Transbond XT  مطابق با دستورات کارخانه سازنده بر روی mesh pad  های براکت  (Dentarum, Germany) 76/0 ´46/0 (rath قرار داده با فشار ثابتی در مرکز مزیودیستالی تاج کلینیکی و 2 میلیمتر جنجیوالی­تر از نوک کاسپ باکال و موازی با محور طولی دندان قرار داده شد. اضافات کامپوزیت با یک سوند قبل از کیور کردن به دقت برداشته شد و سپس توسط دستگاه لایت کیور، به مدت 40 ثانیه (10 ثانیه به هر سمتی از براکت) کیور شد. سپس، دندان  ها به صورت تصادفی بر اساس نحوه آماده‌سازی سطحی به سه گروه مساوی به صورت زیر تقسیم شدند (15N=):

در گروه اول، فقط براکت بر روی نمونه‌ ها قرار داده شد و نمونه‌ ها درمانی را دریافت نکردند (گروه کنترل)، در گروه دوم، وارنیش چای سبز یک بار در هر 48 ساعت در یک دوره 21 روزه بر روی نمونه‌ ها قرار داده شد و در گروه سوم وارنیش چای سبز به صورت هر 24 ساعت یک بار در یک دوره 21 روزه بر روی نمونه‌ ها قرار داده شد.(11)

جهت مشخص کردن نمونه‌ ها از سه رنگ لاک متفاوت مقاوم در برابر اسید بر روی سطح ریشه نمونه‌ ها استفاده شد.

جهت آماده سازی وارنیش چای سبز 5 درصد، mg100 از Epigallocatechin gallate (EGCG) (SigmaAldrich, USA) از پیش تهیه شده به ml2 اتیل سلولز و اتانول به نسبت یک به یک اضافه شده، سپس یک ساعت آن را Sonicate نموده تا به طور کامل یکنواخت شود و سپس در یخچال و دمای 5-2 درجه در یک ظرف تیره نگهداری شد.

جهت انجام مراحل باکتریولوژی، ابتدا دندان‌ های هر گروه درون سه ظرف مجزا و علامت‌گذاری شده قرار داده شد، و توسط دستگاه اتوکلاو (Farazmeh, Isfahan, Iran) با دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 15 پوند برای 15 دقیقه استریل شدند. میکروبراش‌ های مورد استفاده جهت اعمال وارنیش نیز به همین طریق استریل شدند. بعد از آماده‌سازی، هر نمونه به طور مجزا در بطری حاوی محیط کشت Brain Heart Infusion Broth (BHI Broth) با 108´5/1 استرپتوکوک موتانس (معادل نیم (Mc Farland و 108´5/1 لاکتوباسیل (معادل نیم (Mc Farland و ml 3 محلول ساکارز 20 درصد قرار داده و سپس در انکوباتور قرار گرفتند.(11)

هر روز جهت اطمینان از عدم وجود آلودگی و بررسی رشد استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل بین ساعت 10 الی 11 صبح از بطری‌ ها نمونه‌گیری و روی محیط Blood agar کشت داده می‌شد. در هیچ یک از گروه‌ ها طی مدت مورد مطالعه آلودگی مشاهده نشد. در محیط‌ هایی که استرپتوکوک موتانس رشد کرده بود، برای اینکه مواد مغذی در اختیار باکتری‌ ها قرار بگیرد، یک روز در میان ml10 از محیط کشت برداشته شده و با ml10 محیط کشت جدید جایگزین می‌شد.(11)

جهت اعمال وارنیش چای سبز، در گروه دوم برای یک دوره 21 روزه، یک روز در میان (1 بار در هر 48 ساعت) نمونه‌ ها خارج شده و با آب شسته شد. بعد از خشک نمودن، یک لایه وارنیش با استفاده از یک میکروبراش به اطراف براکت‌ ها زده می‌شد. پس از خشک شدن وارنیش به مدت 60 ثانیه، نمونه‌ ها به محیط کشت بازگردانده می­شد. در گروه سوم، این روند برای یک دوره 21 روزه به صورت روزانه (1 بار در هر 24 ساعت) تکرار شد. پس از گذشت 21 روز، دندان‌ ها از محیط کشت خارج شدند و توسط سرنگ حاوی آب مقطر به طور کامل شسته شدند. دندان‌ ها بعد از گذراندن این دوره 21 روزه توسط آکریل (آکروپارس، تهران، ایران) مانت شده، و از ناحیه سرویکالی‌ محل قرارگیری براکت توسط اره الماسی میکروتوم (Hammerlund-Esssler Stockolm Sweden) به ضخامت تقریبی mm 300 برش خوردند. بعد از برش بر روی هر نمونه محدوده قرارگیری براکت مشخص شد. پالیش ن هایی بر روی هر نمونه جهت به دست آوردن ضخامت اید هال (mm 40)، توسط دیسک‌ های کاغذی با درجه سختی 120 تا 1500 grit به منظور انجام آزمایش­ های هیستوپاتولوژی اعمال گردید. همچنین ضخامت نمونه‌ ها توسط کولیس دیجیتالی اندازه‌گیری شد.

سپس نمونه­ ها در آب مقطر جهت زدودن دبری‌ های باقی‌مانده غوطه­ور شدند. برای ارزیابی مقاطع نمونه‌ ها، از آب مقطر به عنوان ماده زمین های و از میکروسکوپ نوری (SoloMark 900x,Ningbo, China) با فیلتر پلاریزه با بزرگنمایی چشمی ‌10 برابر و عدسی 10 برابر استفاده شد.(19) قطر میدان میکروسکوپ مورد استفاده 1500 میکرون بوده و از این قطر به عنوان واحد و مقیاس در هر نمونه جهت اندازه‌گیری عمق پوسیدگی استفاده گردید. عمق پوسیدگی در هر نمونه توسط نرم‌افزار اتوکد (Autodesk Autocad 2016) در سه نقطه به فاصله‌ 500 میکرون با تایید متخصص پاتولوژی د هان و دندان سنجیده شد و میانگین عمق پوسیدگی در این سه نقطه به عنوان عمق پوسیدگی هر نمونه در نظر گرفته شد.(20و16) (تصاویر 1 و 2). پس از محاسبه عمق معدنی‌زدایی برای سه گروه، داده‌ های به دست آمده توسط نرم‌افزار SPSS با ویرایش 16 و آزمون آماری ناپارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سطح معنی دار 05/0 در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 1 : مشاهده‌ نمونه‌ بدون پوسیدگی توسط میکروسکوپ پلاریزه

 

 

 

 

تصویر 2 : مشاهده­‌ پوسیدگی دندانی زیر میکروسکوپ پلاریزه (گروه کنترل) نقاط 1 و 2 و 3، نمایان‌گر عمق پوسیدگی در سه ناحیه به فاصله‌ 500 میکرونی

 

 

 

 

یافته  ها

در جدول زیر آمار توصیفی گروه‌ های مورد بررسی در مطالعه مشاهده می‌شود. طبق این جدول به طور کلی میانگین عمق پوسیدگی در گروه کنترل، بیشترین میزان در مقایسه با سایر گروه‌ ها بود. در گروه اعمال وارنیش در هر 24 ساعت هیچ‌گونه پوسیدگی مشاهده نشد.


 

جدول 1 : شاخص‌ های توصیفی هر کدام از متغیر های مورد بررسی

گروه

تعداد

انحراف معیار±میانگین

(µm)

میانه

(µm)

کمینه

(µm)

بیشینه

(µm)

کنترل (گروه 1)

15

72/290±03/452

587/336

46/115

25/1185

اعمال وارنیش هر 48 ساعت (گروه 2)

15

92/92±91/44

0

0

01/329

اعمال وارنیش هر 24 ساعت (گروه 3)

15

0

0

0

0


 

 

 


در این مطالعه با توجه به نرمال نبودن داده‌ ها در سه گروه، از آزمون کروسکال­­-والیس برای مقایسه سه گروه و از آزمون من-‌ویتنی جهت مقایسه دو به دوی گروه‌ ها استفاده گردید. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که گروه‌ های آزمایشی از لحاظ عمق پوسیدگی تفاوت معنی‌داری دارند (001/0>P).

آزمون من-ویتنی نشان داد که عمق پوسیدگی در گروه دوم و سوم با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند (878/0=P). اما گروه اعمال وارنیش هر 24 ساعت و گروه کنترل اختلاف معنی داری داشتند (001/0>P). همچنین گروه اول و سوم نیز با یکدیگر اختلاف قابل توجهی داشتند (001/0>P).

بحث

هدف از درمان‌ های ارتودنسی، تصحیح اکلوژن بیمار و به طور همزمان بهبود زیبایی صورت و لبخند بیمار است. معمولا انجام درمان ارتودنسی ثابت به دلیل تجمع پلاک در اطراف براکت‌ ها سبب پوسیدگی‌ های اولیه سفید رنگ (ضایعه سفید) می­شود که این امر موجب به خطر افتادن موفقیت درمان شده، مشکلاتی از نظر زیبایی ایجاد شود.(9) هدف از مطالعه­ی حاضر با توجه به خواص چای سبز و امکان­سنجی استفاده از وارنیش این ماده، بررسی اثر پیش‌‌گیری کننده آن از پوسیدگی­ های دندانی حین درمان ارتودنسی ثابت بود.

ترکیبات طبیعی فراوانی وجود دارند که توانایی پیش‌‌گیری از پوسیدگی‌ های دندانی ناشی از درمان ارتودنسی‌ های ثابت را دارند؛ اما استفاده­ عملی از این مواد علاوه بر توانایی آن ها در پیش‌‌گیری از پوسیدگی تابع عوامل دیگری نیز می‌باشد. کارآمدی، پایداری، بو، مزه و جنبه‌ های اقتصادی این مواد از پارامتر های مهمی هستند که همواره می‌بایست در انتخاب و استفاده از آن ها مد نظر قرار گیرند.(21) عصاره چای سبز یکی از معدود مواد طبیعی است که همه این ویژگی‌ ها را در کنار هم دارد.(22) از میان کاتچین‌ های موجود در ترکیب شیمیایی چای سبز، EGCG بالاترین مقدار کاتچین چای سبز را تشکیل می‌دهد.(23) کاتچین‌ های چای محلول در آب و بی­رنگ هستند و معمولا 25 تا40 درصد مواد جامد محلول در چای را تشکیل می‌دهند.(24) در این مطالعه با توجه به اینکه فعال ترین جزء چای سبز EGCG است(25)، از این ماده به عنوان عصاره چای سبز استفاده شده است. مطالعاتی که در طی 20 سال گذشته انجام شده است نشان می­دهد که EGCG چای سبز می­تواند رشد گستره­ی وسیعی از گونه  های باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی را م هار کند. این کاتچین به صورت غیرمستقیم موجب تغییر حساسیت آنتی بیوتیکی و فاکتور های تعیین­کننده­ی بیان ویرولانس باکتریایی می­شود.(26) همچنین به دلیل مزایایی از جمله عدم نیاز به تهیه­ لام و دقت بالا از نور پلاریزه جهت بررسی عمق پوسیدگی، استفاده شد.(27) از آنجایی که حداقل زمان لازم برای ایجاد ضایعات پوسیدگی اولیه یا بدون حفره که اولین شواهد کلینیکی از دمینرالیزاسیون هستند، 21 روز است(28و16)، در این مطالعه زمان 21 روز جهت ایجاد پوسیدگی در نظر گرفته شده، و عمق دمینرالیزاسیون با میکروسکوپ نوری پلاریزه اندازه‌گیری شد.

به دلیل غلظت بالاتر پلی­فنول‌ های غنی از هیدروکسیل، توانایی ضداکسیدکنندگی چای سبز 5 برابر بیشتر از انواع دیگر است(29) و همچنین می‌تواند آنزیم‌ های ماتریکس متالوپروتئیناز ها را م هار کند. این آنزیم‌ ها توانایی هیدرولیز ماتریکس آلی عاج دمینرالیزه را دارند.(30)

پیش تر در مطالعات in-vitro و in-vivo بر روى حیوانات و انسان، تاثیر چاى سبز بر استرپتوکوکوس موتانس بررسى شده است.(31و23) در مطالعه Araghizadeh و همکاران(13) به صورت in-vitro اثر عصاره چای سبز را بر روی میزان فعالیت برخی باکتری‌ های مؤثر بر پوسیدگی دندان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مشاهده گردید که سویه‌ های استرپتوکوکوس موتانس کاملاً به این ماده حساس هستند و این عصاره می‌تواند با کاهش فعالیت این ارگانیسم‌ ها از پوسیدگی دندان‌ ها تا حدود زیادی پیش‌‌گیری نماید. نتایج مطالعه ما نیز نشان داد که بین گروه کنترل و گروه  های درمانی چای سبز (2و3) تفاوت معنی داری وجود دارد.

مطالعاتی نیز وجود دارند که خواص ضدپوسیدگی را به صورت تأثیر مستقیم آن بر روی میکروارگانیسم‌ ها مورد بررسی قرار داد هاند.(32) این مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهند که کاتچین‌ های موجود در چای سبز از اتصال پاتوژن‌ های استرپتوکوکوس به سطح دندان جلوگیری می‌کنند. Otake و همکاران(33) نتیجه گرفتند که سانفنون (یک ترکیب تجاری ساخته شده از کاتچین‌ های مستخرج از برگ چای سبز) از اتصال سویه‌ های استرپتوکوکوس موتانس به دیسک‌ های هیدروکسی آپاتیت پوشیده شده از بزاق پیش‌‌گیری می‌کند. مکانیسم مطرح شده دیگر، خاصیت ضدپوسیدگی چای سبز با ممانعت از گلوکوزیل ترانسفراز و آمیلاز(32) است. Zhang و همکاران(34) نتیجه گرفتند که عصاره چای سبز فعالیت آنزیم a-Amylase را در بزاق د هان انسان کاهش می‌دهد و از این طریق می‌تواند خاصیت ضدپوسیدگی داشته باشد.

هیچ مطالع های در زمینه اثر وارنیش چای سبز در پیش‌‌گیری از پوسیدگی دندان‌ در مجاورت براکت صورت نگرفته است.

Hattarki و همکاران(35) با مطالعه بیش از 6000 کودک در انگلستان نتیجه گرفتند که کاتچین چای سبز قطعاً منجر به کاهش میزان پوسیدگی دندان‌ ها با توجه به اثرات آن بر روی میکروارگانیسم‌ های پوسیدگی‌زای د هان و دندان می‌شود.

در مطالعه حاضر نشان داده شد که استفاده از وارنیش چای سبز به صورت هر 24 ساعت می‌تواند از پوسیدگی دندان‌ های مجاور براکت به طور کامل جلوگیری کند. از تعداد 15 نمونه گروه اعمال وارنیش هر 48 ساعت، 11 نمونه دارای پاسخ صفر بودند و 4 نمونه دارای پوسیدگی به نسبت بالا بودند و این امر باعث شد که میانگین داده‌ ها کم برآورد شود و انحراف معیار داده‌ ها زیاد شود؛ ولی میانه پاسخ در این گروه برابر صفر بود که این نتیجه بیان‌گر این حقیقت است که استفاده هر 48 ساعت از وارنیش چای سبز تا حدود زیادی در این زمینه موفق عمل می‌کند. نتایج این دو گروه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت که این امر می‌تواند به علت ماندگاری وارنیش بر روی دندان باشد. به عبارت دیگر طبق این مطالعه وارنیش چای سبز می­تواند تا 48 ساعت بر روی دندان پایدار بماند. بیشترین میزان عمق ضایعات پوسیدگی در گروه کنترل مشاهده شد.

البته مطالعه حاضر، نتایج مطالعه صورت گرفته توسط رضائی و همکاران(11) را تأیید نمی‌کند؛ چرا که در آن مطالعه، محققان بیان کردند که د هان‌شویه چای سبز تأثیر چندانی بر روی میزان پوسیدگی دندان‌ ها ندارد. البته این تفاوت در نتایج می‌تواند به علت روش متفاوت مورد استفاده در این مطالعه باشد، چرا که در این مطالعه از وارنیش چای سبز استفاده گردید که به نظر می رسد پایداری بیشتری نسبت به د هان‌شویه دارد و میزان مواجهه بیشتری را نیز فراهم می‌سازد. در مطالعات آینده برای بررسی بیشتر تاثیر ضدپوسیدگی‌زایی چای سبز، اثر استفاده از مسواک بر روی نمونه‌ ها پیشن هاد می‌گردد تا به نتایج واقعی‌تری دست یابیم. همچنین انجام این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی بود که ممکن است مطابقت کامل با شرایط کلینیکی نداشته باشد، لذا انجام مطالعات کلینیکی در آینده پیشن هاد می­گردد. همچنین در مطالعات آتی بررسی غلظت‌ های مختلفی از چای سبز جهت کوتاه کردن فواصل اعمال وارنیش پیشن هاد می گردد.

نتیجه گیری

تحت محدودیت‌ های این مطالعه، نتایج نشان داد که کاربرد وارنیش چای سبز، موجب کاهش معنی دار پوسیدگی دندان در اطراف براکت‌ های ارتودنسی می‌گردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان­نامه دانشجویی به شماره 822 می­باشد که در معاونت پژوهشی دانشکده­ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان به تصویب رسیده است. بدین‌وسیله از همکاری و مساعدت این معاونت محترم کمال تقدیر و تشکر را داریم. همچنین از دکتر سوسن ایرانی دانشیار گروه پاتولوژی دانشکده­ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان به خاطر زحمات بی­دریغشان تقدیر و تشکر می­گردد.

 1. Arora A, Evans RW. Is the consumption of fruit cariogenic? J Investig Clin Dent 2012; 3(1): 17-22.
 2. Aas JA, Paster BJ, Stokes LN, Olsen I, Dewhirst FE. Defining the normal bacterial flora of the oral cavity. J of Clin Mic 2005; 43(11): 5721-32.
 3. Devulapalle K, Mooser G. Glucosyltransferase inactivation reduces dental caries. J Dent Res 2001; 80(2):
  466-9.
 4. Kimura T, Dunn WJ, Taloumis LJ. Effect of fluoride varnish on the in vitro bond strength of orthodontic brackets using a self-etching primer system. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125(3): 351-6.
 5. Maxfield BJ, Hamdan AM, Tüfekçi E, Shroff B, Best AM, Lindauer SJ. Development of white spot lesions during orthodontic treatment: Perceptions of patients, parents, orthodontists, and general dentists. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012; 141(3): 337-44.
 6. Chapman JA, Roberts WE, Eckert GJ, Kula KS, González-Cabezas C. Risk factors for incidence and severity of white spot lesions during treatment with fixed orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138(2): 188-94.
 7. Davies GM, Bridgman C, Hough D, Davies R. The application of fluoride varnish in the prevention and control of dental caries. Dent Update 2009; 36(7): 410-2.
 8. Schmit JL, Staley RN, Wefel JS, Kanellis M, Jakobsen JR, Keenan PJ. Effect of fluoride varnish on demineralization adjacent to brackets bonded with RMGI cement. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122(2): 125-34.
 9. Roccaro AS, Blanco AR, Giuliano F, Rusciano D, Enea V. Epigallocatechin-gallate enhances the activity of tetracycline in staphylococci by inhibiting its efflux from bacterial cells. Antimicrob Agent Chemo 2004; 48(6): 1968-73.
 10. An BJ, Kwak JH, Son JH, Park JM, Lee JY, Jo C, et al. Biological and anti-microbial activity of irradiated green tea polyphenols. Food Chem 2004; 88(4): 549-55.
 11. Rezaei-Soufi L, Rafieian N, Jazaeri M, Abdolsamadi H, Kasraei S, Alikhani M-U, et al. Comparison of the anticaries effect of polyphenol extract of green tea with 0.05% fluoride, 0.2% cholorhexidine and fluoride-cholorhexidine, an in vitro study. J Mash Dent Sch 2013; 36(4): 301-8.
 12. Narotzki B, Reznick AZ, Aizenbud D, Levy Y. Green tea: A promising natural product in oral health. Arch Oral Bio 2012; 57(5): 429-35.
 13. Araghizadeh A, Kohanteb J, Fani MM. Inhibitory activity of green tea (Camellia sinensis) extract on some clinically isolated cariogenic and periodontopathic bacteria. Med Prin Prac 2013; 22(4): 368-72.
 14. Ferrazzano GF, Roberto L, Amato I, Cantile T, Sangianantoni G, Ingenito A. Antimicrobial properties of green tea extract against cariogenic microflora: An in vivo study. J Med Food 2011; 14(9): 907-11.
 15. Monteith V, Millett D, Creanor S, Gilmour W. Fluoride release from orthodontic bonding agents: A comparison of three in vitro models. J Dent 1999; 27(1): 53-61.
 16. Ahmadi-Motamayel F, Rezaei-Soufi L, Kiani L, Alikhani MY, Poorolajal J, Moghadam M. Effects of honey, glucose, and fructose on the enamel demineralization depth. J Dent Sci 2013; 8(2): 147-50.
 17. Restrepo M, Bussaneli DG, Jeremias F, Cordeiro RC, Magalhães AC, Palomari Spolidorio DM, et al. Control of white spot lesion adjacent to orthodontic bracket with use of fluoride varnish or chlorhexidine gel. Sci World J 2015(2015): 1-6.
 18. Todd MA, Staley RN, Kanellis MJ, Donly KJ, Wefel JS. Effect of a fluoride varnish on demineralization adjacent to orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 116(2): 159-67.
 19. Hong L, Watkins C, Ettinger R, Wefel J. Effect of topical fluoride and fluoride varnish on in vitro root surface lesions. Am J Dent 2005; 18(3): 182-7.
 20. Farhadian N, Miresmaeili A, Rezaei Soufi L, Baghaei F, Shahvali E. CO2 laser effects on shear bond strength of orthodontic brackets and enamel demineralization. Iran Assoc Orthod J 2010; 5(1): 24-31.
 21. Li J, Zhan L, Barlow J, Lynch R, Zhou X, Liu T. Effect of tea polyphenol on the demineralization and remineralization of enamel in vitro. J Sichuan Univ Med Sci 2004; 35(3): 364-6.
 22. Llorach R, Urpi-Sarda M, Rotches-Ribalta M, Rabassa M, Andres-Lacueva C. Resveratrol from dietary intake to promising therapeutic molecule. Agro Food Ind Hi-Tech 2010; 21(2): 42-4.
 23. Łuczaj W, Skrzydlewska E. Antioxidative properties of black tea. Prevent Med 2005; 40(6): 910-8.
 24. Imai K, Suga K, Nakachi K. Cancer-preventive effects of drinking green tea among a japanese population. Prevent Med 1997; 26(6): 769-75.
 25. Huang CC, Wu WB, Fang JY, Chiang HS, Chen SK, Chen BH, et al. Epicatechin-3-gallate, a green tea polyphenol is a potent agent against UVB-induced damage in HaCaT keratinocytes. Molecules 2007; 12(8): 1845-58.
 26. Taylor PW, Hamilton-Miller JM, Stapleton PD. Antimicrobial properties of green tea catechins. Food Sci Tech Bulletin 2005; 2: 71.
 27. Arends J, Ten Bosch J. Demineralization and remineralization evaluation techniques. J Dent Res 1992; 71.
 28. Jazaeri M, Pakdek F, Rezaei-Soufi L, Abdolsamadi H, Rafieian N. Cariostatic effect of green tea in comparison with common anticariogenic agents: An in vitro study. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2015; 9(1): 44.
 29. Chaussain-Miller C, Fioretti F, Goldberg M, Menashi S. The role of matrix metalloproteinases (MMPs) in human caries. J Dent Res 2006; 85(1): 22-32.
 30. Sartor L, Pezzato E, Dell’Aica I, Caniato R, Biggin S, Garbisa S. Inhibition of matrix-proteases by polyphenols: Chemical insights for anti-inflammatory and anti-invasion drug design. Bioch Pharm 2002; 64(2): 229-37.
 31. Milgrom P, Riedy C, Weinstein P, Tanner A, Manibusan L, Bruss J. Dental caries and its relationship to bacterial infection, hypoplasia, diet, and oral hygiene in 6‐to 36‐month‐old children. Community Dent Oral Epidemiol 2000; 28(4): 295-306.
 32. Ferrazzano GF, Amato I, Ingenito A, Zarrelli A, Pinto G, Pollio A. Plant polyphenols and their anti-cariogenic properties: A review. Molecules 2011; 16(2): 1486-507.
 33. Otake S, Makimura M, Kuroki T, Nishihara Y, Hirasawa M. Anticaries effects of polyphenolic compounds from Japanese green tea. Caries Res 1991; 25(6): 438-43.
 34. Zhang J, Shen X. Antioxidant activities of baicalin, green tea polyphenols and alizarin in vitro and in vivo. J Nutritional Env Med 1997;7(2): 79-89.
 35. Hattarki SA, Pushpa S, Bhat K. Evaluation of the efficacy of green tea catechins as an adjunct to scaling and root planing in the management of chronic periodontitis using PCR analysis: A clinical and microbiological study. J Indian Soc Periodont 2013; 17(2): 204.
 36. Hu W, Featherstone JD. Prevention of enamel demineralization: an in-vitro study using light-cured filled sealant. Am J of Orthod and Dentofacial Orthop 2005; 128(5): 592-600.