دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، دی 1396، صفحه 372-295 

مقاله پژوهشی

مقایسه اثر ژل کلرهگزیدین 2/0 درصد و بتادین 10 درصد بر ترمیم ساکت دندان در موش سوری

صفحه 295-304

10.22038/jmds.2017.9903

علی پیمانی؛ سمانه کشاورز؛ طاهره اسلام منش؛ محمود شیخ فتح الهی


مقایسه کلینیکی سینوس لیفت به روش استئوتوم سامرزو پیزوسرجری

صفحه 325-330

10.22038/jmds.2017.9891

مهرداد رادور؛ مجید رضا مختاری؛ سارا واعظی؛ اناهیتا شاهی


بررسی و مقایسه موقعیت تنگه اپیکال در دندان های تک ریشه و چند ریشه

صفحه 331-338

10.22038/jmds.2017.9893

علیرضا فرهاد؛ سید امیر موسوی؛ شیرین شاه ناصری؛ پدرام ایرانمنش؛ جواد کفاشی


بررسی تطبیقی نظام آموزش مداوم دندانپزشکی در ایران با برخی کشورهای جهان

صفحه 339-356

10.22038/jmds.2017.9897

عباس مکارم؛ علی عمادزاده؛ مریم امیرچقماقی؛ علیرضا صراف شیرازی؛ پگاه مسنن مظفری