دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تیر 1402 

گزارش مورد

آنژیولیپوم دهانی: ارائه ی یک مورد

صفحه 240-244

10.22038/jmds.2023.65837.2176

مصطفی علیزاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ تورج واعظی